- Διαφήμιση -

«Ωρολογιακή βόμβα» έτοιμη να εκραγεί τα σκουπίδια στην Αττική

Πρέπει να υπάρξουν άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις

Αν δεν υπάρ­ξουν άμε­σες νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις και περιο­ρι­σμός της γρα­φειο­κρα­τί­ας ώστε να αλλά­ξουν οι χρή­σεις γης για να δημιουρ­γη­θούν «πρά­σι­να» σημεία ανα­κύ­κλω­σης ή να χωρο­θε­τη­θούν οι μονά­δες επε­ξερ­γα­σί­ας, χωρίς ταχεία προ­ώ­θη­ση των βαλ­τω­μέ­νων επί τριε­τία προ­γραμ­μά­των χρη­μα­το­δό­τη­σης των δήμων από το ΕΣΠΑ και εξί­σου ταχύ­τα­τη ανα­θε­ώ­ρη­ση των περι­φε­ρεια­κών και τοπι­κών σχε­δί­ων δια­χεί­ρι­σης απορ­ριμ­μά­των, η Αττι­κή θα συνε­χί­σει να ζει πάνω σε μια «ωρο­λο­για­κή βόμβα».

Αυτό ήταν το κεντρι­κό συμπέ­ρα­σμα από τη συνά­ντη­ση που διορ­γά­νω­σε η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής με τους δημάρ­χους του λεκα­νο­πε­δί­ου προ­κει­μέ­νου να αρχί­σει η δια­δι­κα­σία δια­λό­γου για τον νέο Περι­φε­ρεια­κό Σχε­δια­σμό Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των (ΠΕΣΔΑ).

Όπως είπε ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γ. Πατού­λης, η ανα­θε­ώ­ρη­ση είναι απα­ραί­τη­τη όχι μόνο επει­δή θα αλλά­ξει ο εθνι­κός σχε­δια­σμός (ΕΣΔΑ), αλλά και για­τί πρέ­πει να ενσω­μα­τω­θούν οι τελευ­ταί­ες κοι­νο­τι­κές οδη­γί­ες. Κυρί­ως ο αυστη­ρός κοι­νο­τι­κός στό­χος για ξεχω­ρι­στή συλ­λο­γή όλων των βιο­α­πο­δο­μή­σι­μων απορ­ριμ­μά­των (εκτός και αν είναι οικια­κής κομπο­στο­ποί­η­σης) έως το τέλος του 2023.

Επι­ση­μάν­θη­κε ότι σήμε­ρα από τους 1.900.000 τόνους απορ­ριμ­μά­των που παρά­γο­νται ετη­σί­ως στην Αττι­κή, οι 1.650.000 τόνοι θάβο­νται στη Φυλή, ενώ οι πολί­τες πλη­ρώ­νουν σχε­τι­κά ακρι­βά τη δια­χεί­ρι­ση. Ο σχε­δια­σμός της Περι­φέ­ρειας βασί­ζε­ται σε οκτώ άξο­νες, ενώ εξε­τά­ζε­ται η εφαρ­μο­γή ξεχω­ρι­στού συστή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης απορ­ριμ­μά­των για τους μεγά­λους παρα­γω­γούς (ξενο­δο­χεία, εστια­τό­ρια κ.λπ.), χωρίς συμ­με­το­χή των δήμων, όπως προ­βλέ­πει και η νομοθεσία.

 

Πηγή www.irafina.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων