- Διαφήμιση -

Σύλληψη 32χρονης για απόπειρα απάτης

Με το πρόσχημα ότι συγκέντρωνε χρήματα για τα Παιδικά Χωριά SOS, μια 32χρονη επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα πουλώντας ζαχαρώδη προϊόντα, αλλά η απάτη της έγινε αντιληπτή και κατάληξε με χειροπέδες.

Με το πρό­σχη­μα ότι συγκέ­ντρω­νε χρή­μα­τα για τα Παι­δι­κά Χωριά SOS, μια 32χρονη επι­χεί­ρη­σε να απο­σπά­σει χρή­μα­τα που­λώ­ντας ζαχα­ρώ­δη προ­ϊ­ό­ντα, αλλά η απά­τη της έγι­νε αντι­λη­πτή και κατά­λη­ξε με χειροπέδες.

Όπως έγι­νε γνω­στό από την Αστυ­νο­μία, η 32χρονη πήγε προ­χθές σε κατά­στη­μα στο Παλαιό Φάλη­ρο,  προ­σποιού­με­νη την εκπρό­σω­πο του παρα­πά­νω φιλαν­θρω­πι­κού οργανισμού.

Προ­σπά­θη­σε να εξα­πα­τή­σει την ιδιο­κτή­τρια, ότι που­λά­ει ζαχα­ρώ­δη προ­ϊ­ό­ντα για οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του οργα­νι­σμού αλλά δεν τα κατάφερε.

Η ιδιο­κτή­τρια του κατα­στή­μα­τος επι­κοι­νώ­νη­σε με τον οργα­νι­σμό και απο­κά­λυ­ψε την απάτη.

Αμέ­σως τηλε­φώ­νη­σε στην Αστυ­νο­μία και λίγη ώρα αργό­τε­ρα η 32χρονη συνε­λή­φθη μετά από ανα­ζη­τή­σεις στην περιοχή.

Η δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­σθη­κε σε βάρος της 32χρονης, από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Παλαιού Φαλή­ρου, υπο­βλή­θη­κε στον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων