- Διαφήμιση -

Καρέ – καρέ η σύλληψη του αδελφοκτόνου στο Παλαιό Φάληρο

«Δεν έκανα τίποτα, δεν ξέρω γιατί με συλλαμβάνετε» φώναζε ο 52χρονος

«Δεν έκανα τίποτα, δεν ξέρω γιατί με συλλαμβάνετε» φώναζε ο 52χρονος

Έξω από το σπί­τι του στις Τζι­τζι­φιές, στην οδό Ευρυ­πί­δου, συνε­λή­φθη ο αδελ­φός της 53χρονης δασκά­λας που φέρε­ται να τη μαχαί­ρω­σε θανά­σι­μα στο Παλαιό Φάλη­ρο κι έκτο­τε αναζητείτο.

Στο βίντεο που προ­βλή­θη­κε στο κεντρι­κό δελ­τίο του Star πάνο­πλοι αστυ­νο­μι­κοί συλ­λαμ­βά­νουν  τον αδερ­φό της άτυ­χης δασκά­λας. Τον περι­μέ­νουν έξω από το σπί­τι του. Μαζί του βρί­σκε­ται και ένας φίλος του. Και οι δύο αντι­στέ­κο­νται. Οι αστυ­νο­μι­κοί τους ρίχνουν στο  έδα­φος και τους περ­νούν χειροπέδες.

Ο 52χρονος βρί­σκε­ται με το πρό­σω­πο στο πεζο­δρό­μιο. Ο αδερ­φός της δασκά­λας προ­σπα­θεί να πει δυο λόγια. Ο φίλος του σηκώ­νε­ται όρθιος. Οι αρχές τον ψάχνουν κι εκεί­νον. Όπως και ένα σακί­διο που βρί­σκε­ται κάτω.

Μετά τον έλεγ­χο οι αστυ­νο­μι­κοί σηκώ­νουν τον φερό­με­νο ως δολο­φό­νο. Εκεί­νος δεί­χνει χαμέ­νος. Όλα έγι­ναν μέσα σε ελά­χι­στα δευ­τε­ρό­λε­πτα. Τον οδη­γούν στο περι­πο­λι­κό, όπως και τον φίλο του.

«Δεν έκανα τίποτα» φώναζε 

«Δεν έκα­να τίπο­τα, δεν ξέρω για­τί με συλ­λαμ­βά­νε­τε» ήταν τα πρώ­τα και τα μονα­δι­κά λόγια του 52χρονου, ο οποί­ος λίγο νωρί­τε­ρα προ­σπα­θού­σε να μπει στο σπί­τι του, μαζί με έναν ακό­μη άντρα. Είχε πάει εκεί, προ­κει­μέ­νου να πάρει κάποια προ­σω­πι­κά του αντι­κεί­με­να, αλλά επει­δή το σπί­τι είχε σφρα­γι­στεί από την ΕΛ.ΑΣ., χρειά­στη­κε τη βοή­θεια κλει­δα­ρά. Ούτε κι εκεί­νος κατά­φε­ρε να του ανοί­ξει. Ο 52χρονος έφυ­γε και επέ­στρε­ψε. Οι γεί­το­νες τον είδαν και κάλε­σαν την αστυ­νο­μία. Οι αστυ­νο­μι­κοί τον άφη­σαν να μπει στο σπί­τι και κατά την έξο­δό του από αυτό, τον συνέλαβαν.

Τι είπε ο σύντροφος της 53χρονης δασκάλας

Ο σύντρο­φος της άτυ­χης γυναί­κας μιλώ­ντας στην εκπο­μπή «Μαζί σου» απο­κά­λυ­ψε ότι ο δρά­στης αντι­με­τώ­πι­ζε ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα και ότι χρεια­ζό­ταν οικο­νο­μι­κή βοήθεια.

«Προ­σω­πι­κή μου άπο­ψη είναι ότι αισθα­νό­ταν ένα αίσθη­μα κατω­τε­ρό­τη­τας, για­τί αυτή προ­ό­δευε στη ζωή της καλύ­τε­ρα, δεν ξέρω. Περισ­σό­τε­ρο ζήλιας, θα έλε­γα κίνη­τρα, παρά οικο­νο­μι­κά σε καμία περίπτωση»

Το χρονικό

Το άγριο έγκλη­μα έγι­νε το βρά­δυ της περα­σμέ­νης Πέμ­πτης, στην οδό Τρί­τω­νος στο Παλαιό Φάλη­ρο. Η γυναί­κα βρέ­θη­κε πεσμέ­νη στο έδα­φος μέσα σε λίμνη αίμα­τος. Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες που άκου­σαν τις κραυ­γές της, βγή­καν στον δρό­μο και είδαν έναν άνδρα να απο­μα­κρύ­νε­ται με αυτο­κί­νη­το. Η δασκά­λα έφε­ρε πολ­λα­πλά τραύ­μα­τα από μαχαί­ρι στην πλά­τη και παρά τις προ­σπά­θειες των για­τρών να την κρα­τή­σουν στη ζωή, εξέπνευσε.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων