- Διαφήμιση -

Ανατροπή στην υπόθεση αρπαγής της μικρής Αθηνάς από το Παλαιό Φάληρο

Τι λέει ο πατέρας της

Νέα τρο­πή παίρ­νει η υπό­θε­ση της γονι­κής αρπα­γής της της 2,5 ετών Αθη­νάς στο Παλαιό Φάλη­ρο για την οποία μάλι­στα εκδό­θη­κε Amper Alert.

Όπως υπο­στη­ρί­ζει ο πατέ­ρας της στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του Star δεν την παρέ­δω­σε στη μητέ­ρα της για­τί συνε­λή­φθη από τις αρχές για παρά­βα­ση του νόμου περί μετα­να­στών.  Αν και έχει ενη­με­ρώ­σει τις Αρχές, κανείς δεν έχει ενο­χλή­σει για την παρά­δο­ση της μικρού­λας, όπως υπο­στη­ρί­ζουν οι δικη­γό­ροι του.

«Με συνέ­λα­βαν την Παρα­σκευή, δεν μπο­ρού­σα να το πιστέψω
Και η γυναί­κα μου το ήξε­ρε αυτό  και τα έκα­νε όλα για να πάρει την κόρη μου  πίσω στη Συρία με παρά­νο­μο τρόπο
Εντά­ξει; Είναι σχέ­διο της γυναί­κας μου
Το παι­δί είναι με την αδερ­φή μου και τον αδερ­φό μου εδώ στην Αθή­να» τόνι­σε χαρακτηριστικά.

Με εξώδικο ο πατέρας ενημερώνει για την παράδοση του παιδιού 

Με εξώ­δι­κο οι δικη­γό­ροι του πατέ­ρα ενη­με­ρώ­νουν την Εισαγ­γε­λία Ανη­λί­κων, την Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων αλλά και το «Χαμό­γε­λο Του Παι­διού» ότι το παι­δί είναι καλά, ότι δεν υπάρ­χει αρπα­γή της και ότι μπο­ρεί να παρα­δο­θεί στις αρχές. Παρό­λα αυτά μέχρι το από­γευ­μα της Τρί­της το Amber Alert ήταν ενεργοποιημένο.

«Αυτό που λέει ο πατέ­ρας είναι: Υπάρ­χει το τέκνο, χαί­ρει άκρας υγεί­ας. Είμαι πρό­θυ­μος να το παρα­δώ­σω οπο­τε­δή­πο­τε μου ζητη­θεί νομί­μως και αρμο­δί­ως και αυτό που δια­πι­στώ­νου­με είναι ότι 26 — 27 ώρες μετά δεν υπάρ­χει καμία ενέρ­γεια από την πλευ­ρά των αρμό­διων αρχών» ανέ­φε­ρε ο δικη­γό­ρος του πατέ­ρα, Χρή­στος Ντιβανίδης.

Η πρώ­τη κοι­νο­ποί­η­ση του εξω­δί­κου έγι­νε χθες στη μια και μισή το μεση­μέ­ρι. 26 ώρες μετά με εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή  γίνε­ται παύ­ση του Amber Alert. Το παρά­δο­ξο είναι ότι ενώ το «Χαμο­γε­λο του παι­διού» με ανάρ­τη­ση του ανα­φέ­ρει ότι η ανα­ζή­τη­ση της μικρού­λας συνε­χί­ζε­ται, οι δικη­γό­ροι του πάτε­ρα ισχυ­ρί­ζο­νται ότι έχουν ειδο­ποι­ή­σει  εδώ και πολ­λές ώρες ότι θα παρα­δώ­σουν το κορι­τσά­κι στις αρχές. Μόνο που κανείς δεν τους έχει ενοχλήσει.

«Ανα­μέ­να­με σήμε­ρα μια αντί­δρα­ση από την Εισαγ­γε­λία, από τις Αρμό­διες Αρχές για την απο­κα­τά­στα­ση της αλή­θειας και παρό­λα αυτά, με μεγά­λη μας λύπη, βλέ­που­με ότι δεν έχει κινη­το­ποι­η­θεί κανέ­νας. Και εξα­κο­λου­θεί να κινη­το­ποιεί­ται ένας μηχα­νι­σμός, να είναι σε έγερ­ση ένας ολό­κλη­ρος λαός, κι όλοι να λένε για αυτό το παι­δί ότι το έχει αρπά­ξει ο πατέ­ρας του» είπε η δικη­γό­ρος του πατέ­ρα, Μαρία Αμμάρι.

Ο πατέ­ρας δε θέλει να παρα­δώ­σει το παι­δί στη μητέ­ρα για­τί, όπως υπο­στη­ρί­ζει, φοβά­ται ότι θα το φυγα­δεύ­σει  στο εξωτερικό.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων