- Διαφήμιση -

Ανήλικοι είχαν στήσει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών έξω από σχολεία στη Νέα Σμύρνη

Ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς

Σύμ­φω­να με την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, κατό­πιν πολύ­μη­νων ερευ­νών και αξιο­ποί­η­σης πλη­ρο­φο­ριών, συνε­λή­φθη­σαν συνο­λι­κά οκτώ (8) άγουρ0ι δια­κι­νη­τές, με αρχη­γό της σπεί­ρας έναν 17χρονο και μέλη της, μετα­ξύ άλλων, δύο κορίτσια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων