- Διαφήμιση -

Πυροβόλησαν τον Κοβάσεβιτς στην Γλυφάδα

Σοκ από εγκληματική επίθεση σε πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει στην ΕΛ.ΑΣ. ύστε­ρα από ένο­πλη επί­θε­ση που δέχθη­κε ‑το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας- κοντά στο σπί­τι του στην Γλυ­φά­δα ο 47χρονος παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής του Ολυ­μπια­κού Ντάρ­κο Κοβάσεβιτς.

Σύμ­φω­να με ορι­σμέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες άγνω­στος που επέ­βαι­νε σε ένα Smart πλη­σί­α­σε τον 47χρονο Σερ­βο, o οποί­ος συνερ­γά­ζε­ται ξανά με τον Ολυ­μπια­κό, και τον πυρο­βό­λη­σε στο κάτω μέρος του σώμα­τος του.

Παρα­μέ­νει άγνω­στο αν από την επί­θε­ση τραυ­μα­τί­σθη­κε σοβα­ρά ο γνω­στός βετε­ρά­νος ποδο­σφαι­ρι­στής κι ο οποί­ος σε πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του είχε εκφρά­σει την εκτί­μη­ση του στον Πρό­ε­δρο του Ολυ­μπια­κού λέγο­ντας «έχω πολύ φιλι­κές σχέ­σεις με τον ισχυ­ρό άνδρα του Ολυ­μπια­κού, τον Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη. Είναι ένας άνθρω­πος που αγα­πά­ει πολύ τον Ολυμπιακό».

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες σε σχε­τι­κά κοντι­νή από­στα­ση η ΕΛ.ΑΣ. ανα­κά­λυ­ψε το Smart που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στην εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση και εντός αυτού το όπλο.

Το όπλο που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε είναι τύπου glock, ενώ το όχη­μα ‑που δεν είναι κλεμ­μέ­νο- φέρε­ται να προ­έρ­χε­ται από την Καλαμάτα.

Προς το παρόν ο δρά­στης είναι άφαντος.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων