- Διαφήμιση -

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων τη νύχτα στην Αττική

Στόχος αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, οχήματα, ΑΤΜ

Μπα­ράζ εμπρη­στι­κών επι­θέ­σε­ων σημειώ­θη­κε τη νύχτα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής. Στό­χοι των άγνω­στων δρα­στών έγι­ναν αντι­προ­σω­πεία αυτο­κι­νή­των, οχή­μα­τα, ΑΤΜ και καφε­τέ­ρια, στη Νέα Ιωνία, τη Γλυ­φά­δα, τον Βύρω­να, τα Άνω Λιό­σια και το Πολύγωνο.

Στις 2.05, οι εμπρη­στές χτύ­πη­σαν αντι­προ­σω­πεία γερ­μα­νι­κών αυτο­κι­νή­των επί της Λεω­φό­ρου Βου­λιαγ­μέ­νης 156 με απο­τέ­λε­σμα να κατα­στρα­φούν ολο­σχε­ρώς δύο οχή­μα­τα και να προ­κλη­θούν ζημιές σε ένα ακόμη. .

Τρία αυτο­κί­νη­τα έγι­ναν επί­σης στό­χος εμπρη­στών, στις 2.08 στον Βύρω­να, επί της οδού Βαϊν­δη­ρί­ου 1–3, στις 2.12 στο Αττι­κό Άλσος στο Πολύ­γω­νο και στις 4.12 στα Άνω Λιόσια.

Παράλ­λη­λα, άγνω­στοι πυρ­πό­λη­σαν ΑΤΜ στη Νέα Ιωνία.

Τέλος μισή περί­που ώρα μετά τα μεσά­νυ­χτα της Κυρια­κής, ξέσπα­σε πυρ­κα­γιά σε καφε­τέ­ρια επί της οδού Άγγε­λου Μετα­ξά 21, στη Γλυ­φά­δα, με την πυρο­σβε­στι­κή να ερευ­νά το ενδε­χό­με­νο εμπρησμού.

 

Πηγή www.athensvoice.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων