- Διαφήμιση -

Εθελοντές μαζεύουν τις ελιές σε πεζοδρόμια και πάρκα στη Γλυφάδα!

Παράδειγμα προς μίμηση!!!

«Δεν αφή­νει ελιά να πέσει κάτω» ο δήμος Γλυ­φά­δας, ο οποί­ος τα τελευ­ταία χρό­νια έχει ανα­πτύ­ξει μια ιδιαί­τε­ρη πρω­το­βου­λία και με σημα­ντι­κό κοι­νω­νι­κό πρόσημο.

Συγκε­κρι­μέ­να, με τη συμ­με­το­χή εθε­λο­ντών μαζεύ­ει και αξιο­ποιεί τους καρ­πούς από τις ελιές των κοι­νό­χρη­στων χώρων της πόλης, παρά­γο­ντας έτσι ένα εξαι­ρε­τι­κής ποιό­τη­τας ελαιό­λα­δο, το οποίο στη συνέ­χεια δια­θέ­τει στις οικο­γέ­νειες εκεί­νες που έχουν ανάγκη.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων