- Διαφήμιση -

Απολύμανση σχολείων, ΚΑΠΗ, λεωφορείων και δημόσιων εγκαταστάσεων στη Γλυφάδα λόγω κορονοϊού

Ψυχραιμία συνιστά ο δήμαρχος

Σε πλή­ρη απο­λύ­μαν­ση και των 53 σχο­λι­κών κτι­ρί­ων όλων των βαθ­μί­δων, παι­δι­κών σταθ­μών, δημο­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων, αθλη­τι­κών και πολι­τι­στι­κών χώρων, των ΚΑΠΗ και των δημο­τι­κών λεω­φο­ρεί­ων, προ­χώ­ρη­σε αυτό το τρι­ή­με­ρο ο δήμος Γλυ­φά­δας, λόγω του κορο­νοϊ­ού.

Εξει­δι­κευ­μέ­να συνερ­γεία εργά­στη­καν πυρε­τω­δώς το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο και την αργία της Καθα­ρής Δευ­τέ­ρας. Η απο­λύ­μαν­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με πιστο­ποι­η­μέ­νη δια­δι­κα­σία και υλι­κά εγκε­κρι­μέ­να από τον ΕΟΦ.

Η όλη επι­χεί­ρη­ση έγι­νε προ­λη­πτι­κά, ενώ με από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, θα παρα­μεί­νει κλει­στό το 1ο Γυμνά­σιο-Λύκειο Γλυ­φά­δας έως και τις 13 Μαρτίου.

Σε δηλώ­σεις του ο δήμαρ­χος Γιώρ­γος Παπα­νι­κο­λά­ου ανέ­φε­ρε: «Όλοι πρέ­πει να είμα­στε ψύχραι­μοι και θέλου­με να γνω­ρί­ζουν οι πάντες πως κάνου­με ό,τι είναι ανθρω­πί­νως δυνα­τόν για να προ­λά­βου­με το όποιο ενδε­χό­με­νο εξά­πλω­σης του ιού. Στο πλαί­σιο αυτό, κλεί­νου­με από σήμε­ρα και τα ΚΑΠΗ, για­τί εκεί υπάρ­χουν ηλι­κια­κά ευά­λω­τες ομά­δες πλη­θυ­σμού. Είμα­στε σε πλή­ρη ετοι­μό­τη­τα και αγα­στή συνερ­γα­σία με τις αρμό­διες αρχές για ό,τι άλλο τυχόν χρεια­στεί».

Και κατέ­λη­ξε λέγο­ντας: «Ένα τερά­στιο ευχα­ρι­στώ σε όλους όσοι εργά­στη­καν υπε­ράν­θρω­πα για να ολο­κλη­ρω­θεί η μεγά­λη προ­σπά­θεια απο­λύ­μαν­σης, για την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας, μέσα σε τόσο ασφυ­κτι­κό χρο­νι­κό πλαίσιο».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων