- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε σπείρα που «άνοιγε» σπίτια στα νότια προάστια

Συνελήφθησαν 3 άτομα

Εξαρ­θρώ­θη­κε από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα τα μέλη της οποί­ας διέ­πρατ­ταν κλο­πές από οικί­ες στα νότια προάστια.

Συνε­λή­φθη­σαν την 4–8‑2019 στη Γλυ­φά­δα, από αστυ­νο­μι­κούς της Διεύ­θυν­σης Άμε­σης Δρά­σης (Ομά­δα ΔΙ.ΑΣ.), τρεις αλλο­δα­ποί ηλι­κί­ας 37, 26 και 23 ετών, μέλη της ομάδας.

Επι­πλέ­ον ταυ­το­ποι­ή­θη­κε η συμ­με­το­χή στην εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα 24χρονου αλλο­δα­πού, ο οποί­ος κρα­τεί­ται στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Γλυ­φά­δας για παρά­βα­ση του Ν. περί αλλο­δα­πών, ενώ ανα­ζη­τού­νται έτε­ροι συνερ­γοί τους.

Όπως προ­έ­κυ­ψε από την έρευ­να, οι δρά­στες είχαν συστή­σει εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα, του­λά­χι­στον κατά το τελευ­ταίο 2μηνο, με διαρ­κή δρά­ση και εναλ­λάσ­σο­ντας ανά περί­πτω­ση τη σύν­θε­σή τους, δια­πράτ­το­ντας πρώ­τες πρω­ι­νές και μεσημ­βρι­νές ώρες, διαρ­ρή­ξεις — κλο­πές από μονο­κα­τοι­κί­ες και δια­με­ρί­σμα­τα στις περιο­χές της Γλυ­φά­δας, Ελλη­νι­κού και Αργυρούπολης.

Ως προς τον τρό­πο δρά­σης τους, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την απου­σία των ενοί­κων, εισέρ­χο­νταν από την κεντρι­κή θύρα εισό­δου στις οικί­ες, είτε με τη χρή­ση αιχ­μη­ρού αντι­κει­μέ­νου είτε με κατάλ­λη­λο αντι­κλεί­δι — πασπαρ­τού, και αφαι­ρού­σαν κοσμή­μα­τα, χρή­μα­τα και διά­φο­ρα αντικείμενα.

Για τη δρά­ση τους χρη­σι­μο­ποιού­σαν δια­φο­ρε­τι­κά “επι­χει­ρη­σια­κά” αυτο­κί­νη­τα έτσι ώστε να δυσχε­ραί­νουν την ταυ­το­ποί­η­ση — δια­σύν­δε­ση τους με τις διαρ­ρή­ξεις- κλο­πές που διέπρατταν.

Στην κατο­χή τους βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νη­το, τσα­ντά­κι ώμου, 2 κινη­τά τηλέ­φω­να και το χρη­μα­τι­κό ποσό των 350 ευρώ, ενώ μετά από έρευ­νες σε κατα­σχε­θέν όχη­μα και στις οικί­ες τους, βρέ­θη­καν και κατασχέθηκαν :

 • 4 κινη­τά τηλέφωνα,
 • φορη­τός ηλε­κτρο­νι­κός υπολογιστής,
 • φωτο­γρα­φι­κή μηχανή,
 • 18 κολιέ,
 • 4 ζεύ­γη σκουλαρίκια,
 • 4 δακτυ­λί­δια,
 • 2 ρολό­για χειρός,
 • αλυ­σί­δα χειρός,
 • 2 θήκες κοσμημάτων,
 • 860 ευρώ,
 • κλει­δί πασπαρ­τού, κόφτης και φαλτσέτα.

Μέχρι στιγ­μής έχουν εξι­χνιά­σθη­καν έντε­κα περι­πτώ­σεις διαρ­ρή­ξε­ων-κλο­πών στις περιο­χές της Γλυ­φά­δας, Ελλη­νι­κού και  Αργυρούπολης.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη σε βάρος τους σχη­μα­τι­σθεί­σα δικο­γρα­φία, οδη­γή­θη­καν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων