- Διαφήμιση -

Το κεντρικό « αεροδρόμιο» των υδροπλάνων θα βρίσκεται στον Άλιμο

Το επενδυτικό σχέδιο της Hellenic Seaplanes

Σε τελι­κή ευθεία φαί­νε­ται να οδεύ­ει η έναρ­ξη των πολυα­να­με­νό­με­νων υδρο­πλά­νων στην Ελλά­δα, από την Hellenic Seaplanes να ανοί­γει διά­πλα­τα το κεφά­λαιο των αδειο­δο­τή­σε­ων σε όλη την χώρα. Τα υδρο­πλά­να όπως όλα δεί­χνουν θα «πετά­ξουν» πολύ πιο γρή­γο­ρα, αφού εντός μερι­κών μόνο εβδο­μά­δων ο νέος υφυ­πουρ­γός κατέ­θε­σε νέα τρο­πο­λο­γία για να λυθούν και τα τελευ­ταία χρο­νο­βό­ρα προ­βλή­μα­τα στις αδειο­δο­τή­σεις των υδατοδρομίων.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων