Στα χέρια της Αστυνομίας οι ληστές που έσπερναν τον τρόμο στους κατοίκους της Σαλαμίνας (pics)

Στη σύλληψη τριών ατόμων, 20, 30 και 40 ετών που διέπραττε συστηματικά ληστείες και κλοπές σε οικίες, σε διάφορες περιοχές της Σαλαμίνας, προχώρησε η διεύθυνση ασφάλεια Αττικής, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία οι κατη­γο­ρού­με­νοι, από τις αρχές του έτους, είχαν συγκρο­τή­σει εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που διέπρατ­τε συστη­μα­τι­κά ληστεί­ες και διαρ­ρή­ξεις-κλο­πές σε οικί­ες, σε διά­φο­ρες περιο­χές της Σαλα­μί­νας.

Ως προς τη μεθο­δο­λο­γία δρά­σης, οι συλ­λη­φθέ­ντες αφού εντό­πι­ζαν τις οικί­ες-στό­χους, παρα­βί­α­ζαν πόρ­τες ή παρά­θυ­ρα, εισέρ­χο­νταν σε αυτές και αφαι­ρού­σαν χρή­μα­τα, κοσμή­μα­τα και άλλα πολύ­τι­μα αντι­κεί­με­να. Σε περί­πτω­ση που εντός των οικιών βρί­σκο­νταν οι ένοι­κοι, τους ακι­νη­το­ποιού­σαν με απει­λή ή χρή­ση βίας και ερευ­νού­σαν τους χώρους.

Σε έρευ­νες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στις οικί­ες των κατη­γο­ρου­μέ­νων, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, ένα πιστό­λι με γεμι­στή­ρα με δέκα φυσίγ­για, ένα κυνη­γε­τι­κό όπλο, το χρη­μα­τι­κό ποσό των 17.500 ευρώ και πλή­θος κοσμη­μά­των. Από τη μέχρι στιγ­μής έρευ­να, έχουν εξι­χνια­στεί επτά περι­πτώ­σεις ληστειών και τρεις διαρ­ρή­ξεις οικιών.

Δεί­τε στην gallery που ακο­λου­θεί τι εντό­πι­σαν οι αστυ­νο­μι­κοί κατά τη διάρ­κεια των ερευ­νών:

 

Τα ευρή­μα­τα των αστυ­νο­μι­κών

 

Τα ευρή­μα­τα των αστυ­νο­μι­κών

 

Τα ευρή­μα­τα των αστυ­νο­μι­κών

 

Τα ευρή­μα­τα των αστυ­νο­μι­κών

 

Σε βάρος των τριών ατό­μων που οδη­γή­θη­καν στην εισαγ­γε­λία Πει­ραιά, σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία, κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, για τα αδι­κή­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που διέ­πρατ­τε ληστεί­ες και δια­κε­κρι­μέ­νες κλο­πές κατά συναυ­τουρ­γία και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, καθώς και για παρά­βα­ση του Νόμων περί όπλων.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων