Σαλαμίνα: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο ποδηλάτη

Εγκατάλειψη ανήλικου μετά από ατύχημα σημειώθηκε στα Παλούκια της Σαλαμίνας.

Ο Λευ­τέ­ρης, με κολά­ρο, ράμ­μα­τα κι εγκαύ­μα­τα στα χέρια του, ζητά­ει την τιμω­ρία του ανθρώ­που που τον παρέ­συ­ρε και τον εγκα­τέ­λει­ψε.

«Να βρε­θεί αυτή η γυναί­κα για­τί άνθρω­πο δε μπο­ρώ να την πω από τη στιγ­μή που με παρά­τη­σε», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά μιλώ­ντας στο Κεντρι­κό Δελ­τίο Ειδή­σε­ων του STAR.

Την Τετάρ­τη το από­γευ­μα πήρε το ποδή­λα­τό του για να πάει στο περί­πτε­ρο στα Παλού­κια της Σαλα­μί­νας. Στην οδό Καραϊ­σκά­κη, η ορα­τό­τη­τα είναι περιο­ρι­σμέ­νη και σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες ένα λευ­κό αυτο­κί­νη­το έπε­σε πάνω στο παι­δί.

Οι γονείς του άτυ­χου παι­διού κάνουν έκκλη­ση όποιος γνω­ρί­ζει κάτι να το κατα­θέ­σει στην τρο­χαία της Σαλα­μί­νας για να βρε­θεί ο ασυ­νεί­δη­τος οδη­γός. Η μητέ­ρα του 14χρονου ζητά­ει τη βοή­θεια του κόσμου προ­κει­μέ­νου να τιμω­ρη­θεί αυτός που το έκα­νε.

Μάλι­στα, η οικο­γέ­νεια του έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα τις φωτο­γρα­φί­ες του χτυ­πη­μέ­νου Λευ­τέ­ρη, με σκο­πό να ευαι­σθη­το­ποι­ή­σει τον κόσμο ώστε εντο­πι­στεί γρή­γο­ρα η οδη­γός.

 

Πηγή www.topnews.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων