Εξέλιξη — ΣΟΚ με το διπλό φονικό της Σαλαμίνας

Βγαίνει από το τέλμα όπως όλα δείχνουν το θρίλερ του διπλού φονικού της Σαλαμίνας.

Σύμ­φω­να με το anikolouli.gr, μετά από οκτώ χρό­νια που η υπό­θε­ση παρέ­μει­νε ξεχα­σμέ­νη στα συρ­τά­ρια των Αρχών, την έρευ­να ανέ­λα­βε ο έμπει­ρος πρώ­ην αξιω­μα­τι­κός της κανα­δι­κής αστυ­νο­μί­ας, ο οποί­ος είχε προ­κα­λέ­σει αίσθη­ση με τα στοι­χεία που έφε­ρε στο φως στην υπό­θε­ση απα­γω­γής και δολο­φο­νί­ας του Μάριου Παπα­γε­ωρ­γί­ου.

Το καλο­καί­ρι του 2011 η Ελλά­δα «πάγω­σε» από την αγριό­τη­τα της δολο­φο­νί­ας του ζευ­γα­ριού στη Σαλα­μί­να. Ο νεα­ρός υπα­ξιω­μα­τι­κός του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού Γιώρ­γος Μπά­κας, βρέ­θη­κε δολο­φο­νη­μέ­νος στο πίσω κάθι­σμα του αυτο­κι­νή­του του στην παρα­λία της Φανε­ρω­μέ­νης.

Η φίλη του Νατά­σα Απέρ­γη που τον συνό­δευε, άφα­ντη. Σε κοντι­νή από­στα­ση προς το δάσος, μια μεγά­λη κηλί­δα με το αίμα της, μαρ­τυ­ρού­σε τη φρί­κη που έζη­σε.

Οι δρά­στες ωστό­σο παρα­μέ­νουν μέχρι σήμε­ρα ασύλ­λη­πτοι.

Ο Κανα­δός ερευ­νη­τής που βρέ­θη­κε στο στού­ντιο του «Τού­νελ» της Αγγε­λι­κής Νικο­λού­λη και δεν θέλη­σε να φανεί στην κάμε­ρα για ευνό­η­τους λόγους, ανέ­φε­ρε: «Επί του παρό­ντος δεν είμαι σε θέση να απο­κα­λύ­ψω ποια ομά­δα νομι­κών μου ζήτη­σε να ερευ­νή­σω την υπό­θε­ση αυτή. Απευ­θύν­θη­καν σε μένα για­τί συνη­θί­ζω να ανα­λαμ­βά­νω υπο­θέ­σεις ανθρω­πο­κτο­νιών που δεν έχουν εξι­χνια­στεί».

Παρά τις πιε­στι­κές ερω­τή­σεις της Αγγε­λι­κής Νικο­λού­λη αν το πτώ­μα της άτυ­χης Νατά­σας βρί­σκε­ται στη Σαλα­μί­να, αν το έγκλη­μα έγι­νε από κάποιον τυχαίο ή από κάποιον γνω­στό ή αν ο δρά­στης ζει στο νησί, ο ερευ­νη­τής αρκέ­στη­κε να πει: «Η έρευ­να βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη αλλά είμα­στε στη σωστή κατεύ­θυν­ση και σύντο­μα η υπό­θε­ση θα δια­λευ­καν­θεί».

 

Πηγή newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων