- Διαφήμιση -

Ζωγράφου: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη — Αναφορές για έναν τραυματία

Πυρο­βο­λι­σμοί σημειώ­θη­καν στην Πολυ­τε­χνειού­πο­λη Ζωγρά­φου, όπου είναι σε εξέ­λι­ξη μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας για ναρ­κω­τι­κά στις παλιές φοι­τη­τι­κές εστίες.

Η αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη από τις 06:00 το πρωί στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη του Ζωγρά­φου και ειδι­κό­τε­ρα στην Φοι­τη­τι­κή Εστία, παρου­σία Εισαγ­γε­λέα, σε συν­δυα­σμό με τη διε­ξα­γω­γή ερευ­νών σε σπί­τια υπό­πτων για εγκλη­μα­τι­κές δραστηριότητες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων