Ξυλοδαρμός 17χρονου στον Βύρωνα: «Με πατούσαν στο κεφάλι ο ένας μετά τον άλλο»

Οι γονείς του έχουν κινηθεί νομικά, ενώ και ο ίδιος δηλώνει, ότι θέλει να τους δει να καταδικάζονται

Τις εφιαλ­τι­κές στιγ­μές που έζη­σε, όταν δέχθη­κε άγρια επί­θε­ση στην αυλή του σχο­λεί­ου του στο Βύρω­να από 17 άτο­μα, περιέ­γρα­ψε ο 17χρονος μαθη­τής στην εκπο­μπή Live News του Mega.

Τα σημά­δια στο πρό­σω­πό του απο­τυ­πώ­νουν την αγριό­τη­τα της επί­θε­σης. Με κολά­ρο στο λαι­μό και νάρ­θη­κα στη μύτη, απο­κα­λύ­πτει όσα έζη­σε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, όταν περι­κυ­κλώ­θη­κε από 17 άτο­μα στην αυλή του σχο­λεί­ου του κατά τη διάρ­κεια δια­λείμ­μα­τος. «Ήμουν πεσμέ­νος και με πατού­σαν στο κεφά­λι ο ένας μετά τον άλλο» λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά.  «Με είχαν κυκλώ­σει πραγ­μα­τι­κά και άρχι­σαν να με χτυ­πούν όλοι μαζί. Δεν μπο­ρού­σα να φύγω από κάπου. Προ­σπά­θη­σα να αμυν­θώ, όσο μπο­ρού­σα, αλλά δεν ήταν καθό­λου εύκο­λο με τόσα άτο­μα να κάνεις κάτι» περι­γρά­φει ο ίδιος.

Οι δρά­στες της επί­θε­σης συνέ­χι­ζαν να τον χτυ­πούν, ακό­μα και όταν ο 17χρονος μαθη­τής ήταν τραυ­μα­τι­σμέ­νος στο έδα­φος. «Το τρα­γι­κό ήταν, ότι συνέ­χι­ζαν να με χτυ­πούν πιο δυνα­τά, όταν έπε­σα κάτω, για­τί δεν μπο­ρού­σα να αμυν­θώ. Με χτυ­πού­σαν από τον αυχέ­να μέχρι το κεφά­λι. Είχαν επι­κε­ντρω­θεί εκεί πέρα» λέει.

Ο πατέ­ρας του που μίλη­σε για πρώ­τη φορά, δεν θέλει να σκέ­φτε­ται -όπως λέει- τι θα συνέ­βαι­νε, αν τα χτυ­πή­μα­τα συνε­χί­ζο­νταν για λίγη ώρα ακό­μα. «Εστω και μισό λεπτό να συνε­χί­ζο­νταν, τα χτυ­πή­μα­τα θα ήταν μοι­ραία» δηλώ­νει στην κάμε­ρα του Live News. «Η αδελ­φή μου προ­σπα­θού­σε να με προ­στα­τέ­ψει με κάποιους φίλους μου. Δεν ξέρω αν θα κάνα­με αυτή την κου­βέ­ντα, αν δεν ήταν αυτοί» λέει ο 17χρονος.

Όπως ανα­φέ­ρει ο ίδιος, όλα είχαν αρχί­σει 45 λεπτά νωρί­τε­ρα, κατά τη διάρ­κεια του τρί­του δια­λείμ­μα­τος. Τότε κατέ­βη­κε στην αυλή και πήγε να ζητή­σει εξη­γή­σεις από έναν μαθη­τή του Γυμνα­σί­ου, που συστε­γά­ζε­ται με το Λύκειο, για όσα είχε κάνει στην αδερ­φή του. «Του ζήτη­σα το λόγο και τους ζήτη­σα εξη­γή­σεις γι’ αυτό που έκα­ναν στην αδελ­φή μου. Της είχαν κλέ­ψει χρή­μα­τα και την είχαν φτύ­σει στο πρό­σω­πο. Γενι­κό­τε­ρα, δεχό­ταν πολ­λές φρα­στι­κές επι­θέ­σεις και δεν μπο­ρού­σα να είμαι απλός παρα­τη­ρη­τής» λέει.

«Το παι­δί στο οποίο πήγε να ζητή­σει τον λόγο ο γιος μου, έστει­λε μηνύ­μα­τα σε μια ομά­δα παι­διών και τους είπε, πως στο επό­με­νο διά­λειμ­μα τους χρειά­ζε­ται όλους δίπλα του, καθώς θα πέσει ξύλο» δηλώ­νει η μητέ­ρα του 17χρονου. Στο επό­με­νο διά­λειμ­μα ο 17χρονος περι­κυ­κλώ­νε­ται και το σχο­λείο μετα­τρέ­πε­ται σε πεδίο μάχης. «Με απί­στευ­τη βιαιό­τη­τα, στο­χευ­μέ­να στο κεφά­λι και το πρό­σω­πο με κίν­δυ­νο να χάσει την όρα­σή του στο αρι­στε­ρό μάτι» διη­γεί­ται ο πατέ­ρας του.

Λίγα λεπτά μετά φθά­νει ασθε­νο­φό­ρο και ο 17χρονος μετα­φέ­ρε­ται αιμό­φυρ­τος σε νοσο­κο­μείο. «Στο επό­με­νο διά­λειμ­μα είχε μαζέ­ψει περί­που 15 άτο­μα, τα οποία μου επι­τέ­θη­καν και με χτύ­πη­σαν άγρια» λέει ο 17χρονος. Ο τραυ­μα­τι­σμέ­νος μαθη­τής ξεκα­θα­ρί­ζει, ότι πλέ­ον το μόνο που θέλει, είναι «να τους δω να δικά­ζο­νται, θέλω να τους δω να κατα­δι­κά­ζο­νται».

Οι γονείς του έχουν ήδη κινη­θεί νομι­κά, με στό­χο οι δρά­στες να τιμω­ρη­θούν και να μην το επα­να­λά­βουν.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων