Βύρωνας: “Έχασαν” 3χρονο κοριτσάκι από παιδικό σταθμό! video

Μέγιστο κίνδυνο διέτρεξε 3χρονο κοριτσάκι στον Βύρωνα. Βρισκόταν σε παιδικό σταθμό από όπου χάθηκαν, ξαφνικά, τα ίχνη του. Η μικρή Ηλέκτρα διέφυγε της προσοχής των υπευθύνων, βγήκε στο δρόμο, διασχίζοντας 200 μέτρα! Ευτύχημα ήταν ότι δεν περνούσαν αυτοκίνητα. "Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαμε να μιλάμε για... κηδεία", λέει σοκαρισμένος ο πατέρας.

Σοκα­ρι­σμέ­νη η οικο­γέ­νεια της 3χρονης Ηλέ­κτρας στον Βύρω­να από την απί­στευ­τη περι­πέ­τεια της μικρής, που απο­κά­λυ­ψε το Star. Την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή (15.11.2019) όπως κάθε πρωί ο πατέ­ρας άφη­νε την κόρη στον παι­δι­κό σταθ­μό.

Και λίγη ώρα αργό­τε­ρα άρχι­ζε το θρί­λερ!

Οι υπεύ­θυ­νοι του σταθ­μού ενη­μέ­ρω­σαν ότι η Ηλέ­κτρα ήταν άφα­ντη…

Όπως καταγ­γέλ­λει ο πατέ­ρας, η μικρή κατά­φε­ρε να δια­φύ­γει της προ­σο­χής των υπευ­θύ­νων και να βγει στο δρό­μο χωρίς να την αντι­λη­φθεί κανείς.

Σύμ­φω­να με την μαρ­τυ­ρία του, το παι­δά­κι σώθη­κε από τύχη, καθώς εκεί­νη τη στιγ­μή δεν περ­νού­σαν αυτο­κί­νη­τα από το σημείο.

Θα μπο­ρού­σα­με να μιλά­με είτε για amber alert στην τηλε­ό­ρα­ση, είτε ακό­μα και για κηδεία…”, λέει σοκα­ρι­σμέ­νος ο πατέ­ρας.

Άφη­σε την 3χρονη Ηλέ­κτρα στον παι­δι­κό, ήσυ­χος για την ασφά­λειά της, αλλά εκεί­νη είχε κατα­φέ­ρει να ξεφύ­γει της προ­σο­χής της δασκά­λας της και να βγει στο δρό­μο.

Από τα λεγό­με­να του παι­δι­κού σταθ­μού η μία εκδο­χή ήταν επει­δή είχαν μια θεα­τρι­κή παρά­στα­ση και είχαν αφή­σει ανοι­κτές τις πόρ­τες για να μετα­φερ­θούν τα σκη­νι­κά και η Ηλέ­κτρα χώθη­κε μέσα σε ένα σκη­νι­κό και ο άνθρω­πος που μετέ­φε­ρε τα σκη­νι­κά την έβγα­λε έξω κατα­λά­θος”, λέει ο πατέ­ρας που καταγ­γέλ­λει πως το μόλις 3 χρο­νών παι­δί διέ­σχι­σε 200 μέτρα και έφτα­σε μέχρι την λεω­φό­ρο.

Τη μικρού­λα εντό­πι­σε στο δρό­μο κάτοι­κος της περιο­χής, που την επέ­στρε­ψε στον παι­δι­κό σταθ­μό.

Ήταν η κυρία στο σπί­τι της, την είδε κατέ­βη­κε και την ξανα­πή­γε στον παι­δι­κό σταθ­μό”, απο­κά­λυ­ψε ο γονέ­ας.

Στην υπό­θε­ση παρε­νέ­βη ο δήμαρ­χος Βύρω­να, Γρη­γό­ρης Κατω­πό­δης, οποί­ος και έδω­σε εντο­λή για Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση.

Παρα­κο­λου­θεί­στε το ρεπορ­τάζ της τηλε­ό­ρα­σης του Star:

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων