- Διαφήμιση -

Και 5ο! ηλεκτρικό λεωφορείο στην Αθήνα

Δρο­μο­λο­γή­θη­κε σήμε­ρα η δοκι­μα­στι­κή λει­τουρ­γία του 5ου ηλε­κτρι­κού λεω­φο­ρεί­ου στην Αθή­να παρου­σία του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Kώστα Καρα­μαν­λή, του υφυ­πουρ­γού Μετα­φο­ρών, Γιάν­νη Κεφα­λο­γιάν­νη και του γενι­κού γραμ­μα­τέα Μετα­φο­ρών Γιάν­νη Ξιφαρά,.

Το  λεω­φο­ρείο αυτό θα εκτε­λέ­σει, για τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες, δοκι­μα­στι­κά δρο­μο­λό­για σε πραγ­μα­τι­κές οδι­κές συν­θή­κες, στη Γραμ­μή 2 των τρό­λεϊ: «Άνω Κυψέ­λη — Παγκρά­τι – Καισαριανή».

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων