- Διαφήμιση -

Ειδικό ΕΠΑΛ ιδρύεται στο Δήμο Ηλιούπολης

Θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του πολυκλαδικού Λυκείου

Ο Δήμος Ηλιού­πο­λης προ­χω­ρά στην ίδρυ­ση ειδι­κού ΕΠΑΛ, το οποίο θα λει­τουρ­γή­σει σε χώρους των εγκα­τα­στά­σε­ων του Πολυ­κλα­δι­κού Λυκεί­ου Ηλιού­πο­λης, που θα δια­μορ­φω­θούν κατάλληλα.

Η ανα­κοί­νω­ση της ίδρυ­σης του νέου ειδι­κού ΕΠΑΛ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 3/12/2021, με αφορ­μή την παγκό­σμια ημέ­ρα ατό­μων με αναπηρία.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων