- Διαφήμιση -

Τριπλασιάστηκαν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου

Η Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε εκατοντάδες παραβάσεις το α' εξάμηνο του 2019

Τρι­πλα­σί­α­σε μέσα σε ένα χρό­νο ο Δήμος Αθη­ναί­ων τους ελέγ­χους για το κάπνι­σμα. Σύμ­φω­να με τα απο­λο­γι­στι­κά στοι­χεία του α’ εξα­μή­νου του 2019 που μετέ­δω­σε το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, η Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία της Αθή­νας διε­νήρ­γη­σε 2.809 ελέγ­χους σε κατα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος (καφε­τέ­ριες, εστια­τό­ρια, ταβέρ­νες κ.ά.) βεβαιώ­νο­ντας 245 παραβάσεις.

Το αντί­στοι­χο χρο­νι­κό διά­στη­μα του 2018 (α’ εξά­μη­νο), σε 918 ελέγ­χους που είχαν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, βεβαιώ­θη­καν 171 περι­πτώ­σεις παρά­βα­σης του αντι­κα­πνι­στι­κού νόμου. «Το να δια­τη­ρή­σου­με τις επι­χει­ρή­σεις της πόλης απαλ­λαγ­μέ­νες από τον καπνό είναι υπό­θε­ση όλων μας, των επι­χει­ρή­σε­ων, των ελεγ­κτι­κών αρχών αλλά πρω­τί­στως των ίδιων των πολι­τών» δήλω­σε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, Γιώρ­γος Μπρούλιας.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων