- Διαφήμιση -

Τρεις συλλήψεις για παράνομο τζόγο στο κέντρο της Αθήνας μετά από έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στο πλαίσιο ελέγχων για τη βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων σε περιοχή της Αθήνας.

Κατά τη διάρ­κεια του έλεγ­χου συνε­λή­φθη­σαν ο υπεύ­θυ­νος του κατα­στή­μα­τος και 2 πελά­τες – παί­κτες, σε βάρος των οποί­ων σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας για τα ‑κατά περί­πτω­ση- αδι­κή­μα­τα τη παρα­βά­σεις των νόμων για τα παί­γνια και τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να, ενώ στη δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νε­ται και η ιδιο­κτή­τρια του καταστήματος.

Στο χώρο είχαν εγκα­τα­στα­θεί 19 ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, σε 2 εκ των οποί­ων κατε­λή­φθη­σαν οι πελά­τες – παί­κτες να συμ­με­τέ­χουν σε παρά­νο­μα τυχε­ρά παί­γνια και ένας ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής, ο οποί­ος απο­τε­λού­σε το κέντρο δια­χεί­ρι­σης και ελέγ­χου (server).

Συνο­λι­κά βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν: 20 κεντρι­κές μονά­δες ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών με σκλη­ρούς δίσκους, 21 οθό­νες και λοι­πά περι­φε­ρεια­κά Η/Υ, 5 κάμε­ρες και κατα­γρα­φι­κό και χρη­μα­τι­κό ποσό.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, οδη­γή­θη­καν στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθηνών.

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων