- Διαφήμιση -

Σύνταγμα: Διαμαρτυρία μετά τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έκα­ναν το από­γευ­μα της Πέμ­πτης στο Σύνταγ­μα, πολί­τες, συλ­λο­γι­κό­τη­τες και μέλη του  Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, οι οποί­οι με πανό και συν­θή­μα­τα ενα­ντιώ­θη­καν στην από­φα­ση απο­φυ­λά­κι­σης του Δημή­τρη Λιγνά­δη μέχρι το Εφε­τείο, παρά το γεγο­νός ότι κρί­θη­κε ένο­χος για δύο βια­σμούς και κατα­δι­κά­στη­κε σε ποι­νή φυλά­κι­σης 12 ετών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων