- Διαφήμιση -

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να κλέβουν επιβάτες στο αεροδρόμιο

Στην κατοχή τους βρέθηκε πλήθος κλοπιμαίων

Επ’ αυτο­φώ­ρω συνε­λή­φθη­σαν σήμε­ρα το πρωί από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νό­μευ­σης Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών δύο αλλο­δα­ποί ηλι­κί­ας 31 και 34 ετών, για δια­κε­κρι­μέ­νες κλο­πές.

Ειδι­κό­τε­ρα, στο πλαί­σιο ερευ­νών για τον εντο­πι­σμό των δρα­στών που προ­έ­βαι­ναν σε κλο­πές από επι­βά­τες στους χώρους του αερο­δρο­μί­ου, εντο­πί­στη­καν οι δύο αλλο­δα­ποί και συνε­λή­φθη­σαν. Όπως προ­έ­κυ­ψε από την έρευ­να, οι δρά­στες κινού­με­νοι εντός του χώρου των Αφί­ξε­ων του Αερο­δρο­μί­ου και εκμε­ταλ­λευό­με­νοι προ­σω­ρι­νή έλλει­ψη προ­σο­χής επι­βα­τών, τους αφαι­ρού­σαν απο­σκευ­ές, τσα­ντά­κια, σακί­δια κλπ.

Στην κατο­χή τους βρέ­θη­κε πλή­θος από κοσμή­μα­τα, ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές, πορ­το­φό­λια, κινη­τά τηλέ­φω­να και άλλα αντι­κεί­με­να αξί­ας. Μέχρι στιγ­μής εξι­χνιά­σθη­καν δύο περι­πτώ­σεις, ενώ η έρευ­να συνεχίζεται.

Σημειώ­νε­ται, ότι ο 34χρονος έχει συλ­λη­φθεί κατά το παρελ­θόν άλλες εννέα φορές για κλο­πές. Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων