- Διαφήμιση -

Συλλήψεις κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα για παράνομα τυχερά παιχνίδια

Συνελήφθησαν δυο προσωρινά υπεύθυνες του μαγαζιού και ένας πελάτης

Οι συλ­λή­ψεις έγι­ναν όταν η αστυ­νο­μία εντό­πι­σε το κατά­στη­μα με τα τυχε­ρά παι­χνί­δια και τους απο­δό­θη­καν κατη­γο­ρί­ες, για, κατά περί­πτω­ση, παρα­βά­σεις της νομο­θε­σί­ας για τα παι­χνί­δια και τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να, ενώ στη δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νε­ται και η ιδιο­κτή­τρια του καταστήματος.

Συγκε­κρι­μέ­να, κατά την έρευ­να δια­πι­στώ­θη­κε ότι στο κατά­στη­μα είχαν εγκα­τα­στα­θεί ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές για τη διε­νέρ­γεια παρά­νο­μων δια­δι­κτυα­κών τυχε­ρών παι­χνί­διων, ενώ η δια­χεί­ρι­ση γινό­ταν μέσω δύο υπολογιστών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων