- Διαφήμιση -

Πολυτεχνείο: Ειδικά μέτρα της Αστυνομίας για την αποτροπή επεισοδίων

Ακόμα και οι Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. θα ασχοληθούν με τα μέτρα για το Πολυτεχνείο, καθώς έχουν επιστρατευτεί αστυνομικοί, τόσο από την Κρατική Ασφάλεια, όσο και από την Αντιτρομοκρατική.

Σκο­πός τους, να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν παρα­κο­λου­θή­σεις υπό­πτων για τέλε­ση επει­σο­δί­ων στην επέ­τειο για το Πολυ­τε­χνείο και μάλι­στα φανε­ρές τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, ώστε να δεί­ξουν στους υπό­πτους πως τους ξέρουν και κυρί­ως πως οι υπη­ρε­σί­ες της ΕΛ.ΑΣ. γνω­ρί­ζουν το πώς θα κινηθούν.

Εκτός αυτού, την Κυρια­κή 17 Νοεμ­βρί­ου 2019, που ανα­μέ­νε­ται και η κορύ­φω­ση της επε­τεί­ου για το Πολυ­τε­χνείο με την μεγά­λη πορεία προς την Αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία, κατά την προ­σέ­λευ­ση των δια­δη­λω­τών, κυρί­ως όσων θα βρε­θούν στο μπλοκ του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, θα πραγ­μα­το­ποιού­νται προ­λη­πτι­κοί έλεγ­χοι, ώστε να μειω­θούν οι πιθα­νό­τη­τες μετα­φο­ράς “πολε­μο­φο­δί­ων”.
Επί­σης, στους προ­κα­θο­ρι­σμέ­νους χώρους συγκέ­ντρω­σης, αστυ­νο­μι­κοί θα έχουν ήδη κάνει έρευ­να στο χώρο, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί εάν τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες έχουν κρύ­ψει οι δια­δη­λω­τές πολε­μο­φό­δια, όπως μολό­τοφ και άλλα αντικείμενα.

Οι προ­λη­πτι­κοί έλεγ­χοι και οι φανε­ρές παρα­κο­λου­θή­σεις, είναι μια πρα­κτι­κή που έχει εφαρ­μό­σει και κατά το παρελ­θόν ο Μιχά­λης Χρυ­σο­χοί­δης, όταν ήταν στον θώκο του Υπουρ­γεί­ου Δημό­σιας Τάξης και μάλι­στα αυτό το μέτρο είχε φέρει αποτελέσματα.

Drones και ομάδα “ΔΡΑΣΗ” στο Πολυτεχνείο

Επι­πλέ­ον, όσον αφο­ρά στα μέτρα που λαμ­βά­νει η ΕΛ.ΑΣ., εκτός από το ελι­κό­πτε­ρο που δια­θέ­τει η Αστυ­νο­μία, θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ειδι­κά drones που θα πετούν πάνω από την πορεία, αλλά και την περιο­χή των Εξαρ­χεί­ων, προ­κει­μέ­νου το επι­χει­ρη­σια­κό κέντρο της ΓΑΔΑ, που συντο­νί­ζει τα μέτρα, να έχει εικό­να από τις ταρά­τσες κτι­ρί­ων στην συγκε­κρι­μέ­νη περιοχή.
Άλλω­στε, λόγω των νέων δεδο­μέ­νων, δηλα­δή την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου και την άμε­ση εισβο­λή αστυ­νο­μι­κών Δυνά­με­ων σε κατει­λημ­μέ­νο πανε­πι­στη­μια­κό ίδρυ­μα που δια­πράτ­το­νται αδι­κή­μα­τα, οι ταρα­ξί­ες ανα­μέ­νε­ται να ανα­μορ­φώ­σουν την δρά­ση τους, και ‑όπως έδει­ξαν τελευ­ταία- οι ταρά­τσες στα Εξάρ­χεια, μάλ­λον τους εξα­σφα­λί­ζουν ένα στα­θε­ρό “χαρά­κω­μα”.
Κατά συνέ­πεια, τα drones της ΕΛ.ΑΣ. θα είναι σε θέση να δίνουν άμε­σα εικό­να στο κέντρο επι­χει­ρή­σε­ων της ΓΑΔΑ, με σκο­πό ανά­λο­γες να είναι και οι εντο­λές που θα δίδο­νται στους Αστυ­νο­μι­κούς των ΜΑΤ για την καλύ­τε­ρη αντι­με­τώ­πι­ση της κατά­στα­σης, που είναι δυνα­τόν να δημιουργηθεί.

Τέλος, ενερ­γό ντε­μπού­το θα κάνει στην πορεία, αλλά και σε ενδε­χό­με­νες ταρα­χές, η νέα μηχα­νο­κί­νη­τη ομά­δα “ΔΡΑΣΗ, η πρώ­ην “ΔΕΛΤΑ” δηλα­δή, η οποία όμως δεν θα λει­τουρ­γεί όπως η ΔΕΛΤΑ που χρη­σι­μο­ποιού­σε αυθαί­ρε­τη βια και μόνο κακό έκα­νε, καθώς ‑άμα τη εμφά­νι­σει της- φού­ντω­ναν τα επει­σό­δια, ακό­μα και από ανθρώ­πους που ποτέ δεν είχαν σχέ­ση με ταραχές.

Η νέα ομά­δα θα έχει εντο­λές συλ­λή­ψε­ων και θα λει­τουρ­γεί μόνο σε ακραί­ες κατα­στά­σεις επει­σο­δί­ων, που δεν είναι δυνα­τόν να αντι­με­τω­πι­στούν από τα ΜΑΤ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΟΥ

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων