- Διαφήμιση -

Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σαββατοκύριακο λόγω του 37ου Μαραθωνίου

Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα ακριβή σημεία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Σε κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα προ­χω­ρή­σει το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 9 και 10 Νοεμ­βρί­ου 2019 η Αστυ­νο­μία, λόγω του 37ου Αυθε­ντι­κού Μαρα­θω­νί­ου και άλλων αγώ­νων δρόμου.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να πάντα με την Αστυνομία:

Στο κέντρο της Αθήνας

Το Σάβ­βα­το 09.11.19 κατά τις ώρες 17.00–19.00, θα διε­ξα­χθεί Αγώ­νας Δρό­μου 10 χλμ. από Λ. Βασ. Σοφί­ας (Σύνταγ­μα) προς Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Αμα­λί­ας — Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου) — Χαρ. Τρι­κού­πη — Ακα­δη­μί­ας — Λ. Βασ. Σοφί­ας — Φει­διπ­πί­δου — Λ. Μεσο­γεί­ων — ανα­στρο­φή Λ. Μεσο­γεί­ων (πρώ­ην Σχο­λές Αξ/κών ΕΛ.ΑΣ.) — Λ. Μεσο­γεί­ων — Μιχα­λα­κο­πού­λου — Φει­διπ­πί­δου — Λ. Μεσο­γεί­ων — Λ. Βασ. Σοφί­ας — Ηρ. Αττι­κού — Πανα­θη­ναϊ­κό Στάδιο.

Την Κυρια­κή 10.11.2019 θα διε­ξα­χθεί ο 37ος Αυθε­ντι­κός Μαρα­θώ­νιος Αθη­νών τις ώρες 09.00–17.45, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Μαρα­θώ­νος — Αγ. Παρα­σκευ­ής (πρώ­ην Μαρα­θω­νο­μά­χων) — Τύμ­βος Μαρα­θώ­να — Αγ. Παρα­σκευ­ής (πρώ­ην Μαρα­θω­νο­μά­χων) — Λ. Μαρα­θώ­νος — Λ. Μεσο­γεί­ων — Μιχα­λα­κο­πού­λου — Φει­διπ­πί­δου — Λ. Βασ. Σοφί­ας — Ηρώ­δου Αττι­κού — Πανα­θη­ναϊ­κό Στάδιο

Παράλ­λη­λα, την ίδια ημέ­ρα (10.11.2019) και κατά τις ώρες:

08.00–10.00, θα διε­ξα­χθεί Αγώ­νας Δρό­μου 5 χλμ. από Λ. Βασ. Σοφί­ας (Σύνταγ­μα) προς Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Αμα­λί­ας — Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου) — Ρήγα Φεραί­ου — Ακα­δη­μί­ας — Λ. Βασ. Σοφί­ας — ανα­στρο­φή Λ. Βασ. Σοφί­ας (ΝΙΜΙΤΣ) — Λ. Βασ. Σοφί­ας — Ηρ. Αττι­κού — Πανα­θη­ναϊ­κό Στάδιο.

10.05–10.20, θα διε­ξα­χθεί Αγώ­νας Δρό­μου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (1200μ.) από Λ. Βασ. Σοφί­ας (Σύνταγ­μα) προς Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Σοφί­ας — Ηρ. Αττι­κού — Πανα­θη­ναϊ­κό Στάδιο.

10.20–10.40, θα διε­ξα­χθεί Αγώ­νας Παι­διών (1200μ.) από Λ. Βασ. Σοφί­ας (Σύνταγ­μα) προς Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Σοφί­ας — Ηρ. Αττι­κού — Πανα­θη­ναϊ­κό Στάδιο.

10.35–11.00, θα διε­ξα­χθεί Αγώ­νας Δρό­μου 3 χλμ. από τη συμ­βο­λή Λ. Βασ. Σοφί­ας & Ζαχά­ρωφ προς το Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Σοφί­ας & Ζαχά­ρωφ — Ηρ. Αττι­κού — Πανα­θη­ναϊ­κό Στάδιο.

Ακό­μη, επί της Μαρα­θώ­νιας Δια­δρο­μής, με μέρι­μνα των τοπι­κών Δήμων θα διε­ξα­χθούν αγώ­νες μικρών παιδιών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής

Λόγω των αγώ­νων αυτών το Σάβ­βα­το 09.11.2019 και την Κυρια­κή 10.11.2019 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εξής προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις κατά μήκος της Μαρα­θώ­νιας δια­δρο­μής, περιο­χής των Δήμων Μαρα­θώ­να, Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου, Παλ­λή­νης, Παια­νί­ας, Αγί­ας Παρα­σκευ­ής, Χολαρ­γού — Λ. Βασ. Σοφί­ας — Ηρ. Αττι­κού — Πανα­θη­ναϊ­κό Στάδιο.

Παπά­γου, Χαλαν­δρί­ου, Φιλο­θέ­ης-Ψυχι­κού και Αθη­ναί­ων, ως εξής:

Καθο­ρι­σμός κατεύ­θυν­σης κυκλο­φο­ρί­ας — ορί­ου ταχύ­τη­τας την Κυρια­κή 10.11.2019:

Λ. Μαρα­θώ­νος, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Αγ. Παρα­σκευ­ής και της Λ. Κάτω Σου­λί­ου, κατά τις ώρες 05:00΄ — 08:00΄:

Καθο­ρι­σμός της αρι­στε­ρής λωρί­δας κυκλο­φο­ρί­ας του ρεύ­μα­τος προς Αθή­να, ως λωρί­δας αντί­θε­της ροής (αντι­δρό­μη­ση), για τα λεω­φο­ρεία μετα­φο­ράς των αθλητών,

Καθο­ρι­σμός της δεξιάς λωρί­δας κυκλο­φο­ρί­ας του ρεύ­μα­τος προς Αθή­να, ως λωρί­δας απο­κλει­στι­κής κυκλο­φο­ρί­ας οχη­μά­των διορ­γα­νω­τών, δια­πι­στευ­μέ­νων οχη­μά­των και οχη­μά­των εκτά­κτου ανάγκης.

Καθο­ρι­σμός ανω­τά­του ορί­ου ταχύ­τη­τας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευ­θύν­σεις κυκλοφορίας.

Καθο­ρι­σμός και των δύο λωρί­δων κυκλο­φο­ρί­ας του ρεύ­μα­τος προς Λ. Μαρα­θώ­νος της Λ. Κάτω Σου­λί­ου, ως αντι­θέ­του ροής με κατεύ­θυν­ση από Λ. Μαρα­θώ­νος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρί­νας, για τα λεω­φο­ρεία μετα­φο­ράς των αθλη­τών, κατά τις ώρες 05:00΄ — 08:00΄.

Καθο­ρι­σμός της οδού Αγί­ας Παρα­σκευ­ής στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Αρχί­ας και Αγ. Παντε­λε­ή­μο­να, ως αντι­θέ­του ροής με κατεύ­θυν­ση προς την οδό Αγ. Παντε­λε­ή­μο­να. Κατά τη διάρ­κεια των ανω­τέ­ρω κυκλο­φο­ρια­κών ρυθ­μί­σε­ων, η κίνη­ση των λεω­φο­ρεί­ων και των Ι.Χ μετα­φο­ράς των αθλη­τών, θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται μέσω των κάτω­θι οδι­κών τμημάτων:

Λεω­φο­ρεία:

Λ. Μαρα­θώ­νος — είσο­δος στην αρι­στε­ρή λωρί­δα κυκλο­φο­ρί­ας του ρεύ­μα­τος προς Αθή­να της Λ. Μαρα­θώ­νος — δεξιά Λ. Κάτω Σου­λί­ου στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λ. Μαρα­θώ­νος — ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ — συνέ­χεια Λ. Κάτω Σου­λί­ου (στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λ. Μαρα­θώ­νος) — δεξιά Αγ. Μαρί­νας — δεξιά Αρχί­ας — αρι­στε­ρά Αγ. Παρα­σκευ­ής (αντί­θε­τη κίνη­ση) — αρι­στε­ρά Αγ. Παντε­λε­ή­μο­να — δεξιά Φει­διπ­πί­δου — αρι­στε­ρά Λ. Μαραθώνος.

Ι.Χ:

Λ. Μαρα­θώ­νος — κίνη­ση στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Μαρα­θώ­να — δεξιά Λ. Κάτω Σου­λί­ου — δεξιά είσο­δος στον χώρο στάθ­μευ­σης οχη­μά­των (parking) — ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ — δεξιά Αγ. Μαρί­νας — δεξιά Αρχί­ας — αρι­στε­ρά Αγ. Παρα­σκευ­ής (αντί­θε­τη κίνη­ση) — αρι­στε­ρά Αγ. Παντε­λε­ή­μο­να — δεξιά Φει­διπ­πί­δου — αρι­στε­ρά Λ. Μαραθώνος.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 10.11.2019:

Λ. Μαρα­θώ­νος, στο τμή­μα της μετα­ξύ της αφε­τη­ρί­ας και της Λ. Κάτω Σου­λί­ου (Αγία Μαρί­να) και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Αγ. Παρα­σκευ­ής (πρώ­ην Μαρα­θω­νο­μά­χων), στο τμή­μα της μετα­ξύ του Τύμ­βου Μαρα­θώ­να και της Λ. Μαρα­θώ­νος και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Λ. Κάτω Σου­λί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Αγ. Αθα­να­σί­ου και της Λ. Μαρα­θώ­νος, κατά τις ώρες 05.00΄- 09.00΄.

Λ. Μαρα­θώ­νος, στο τμή­μα της μετα­ξύ των λεω­φό­ρων Κάτω Σου­λί­ου και Διο­νύ­σου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, κατά τις ώρες 07.30΄ — 13.30΄.

Λ. Μαρα­θώ­νος, στο τμή­μα της μετα­ξύ των λεω­φό­ρων Διο­νύ­σου και Λαυ­ρί­ου — Κλει­σθέ­νους (Σταυ­ρός Αγί­ας Παρα­σκευ­ής) και στα δύο ) ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, κατά τις ώρες 08.00΄ — 15.15΄.

Λ. Μεσο­γεί­ων, στο τμή­μα της μετα­ξύ των Λεω­φό­ρων Λαυ­ρί­ου — Κλει­σθέ­νους (Σταυ­ρός Αγί­ας Παρα­σκευ­ής) και Κατε­χά­κη και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, κατά τις ώρες 08.30΄ — 17.05΄.

Κλά­δος Εξό­δου της Αττι­κής Οδού, προς Ραφή­να, κατά τις ώρες 07.00΄- 13.30΄.

Κλά­δος Εξό­δου της Αττι­κής Οδού, προς Παλ­λή­νη, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

Λ. Συγ­γρού, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Καλ­λι­ρό­ης και της Λ. Βασ. Αμα­λί­ας, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Αθή­να, κατά τις ώρες 05.00΄- 07.00΄.

Αμβρ. Φραν­τζή, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Καλ­λιρ­ρό­ης και της Λ. Συγ­γρού, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λ. Συγ­γρού, κατά τις ώρες 05.00΄- 07.00΄.

Δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των από την 06.00΄ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 έως την 20.30΄ ώρα της Κυρια­κής 10.11.2019:

Ηρώ­δου Αττι­κού, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Βασ. Γεωρ­γί­ου Β΄, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ρηγίλ­λης και Ηρ. Αττι­κού και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των από την 08.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 έως την 21.00΄ ώρα της Κυρια­κής 10.11.2019:

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερα­το­σθέ­νους, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Ευαγγελισμό.

Αρδητ­τού, στο τμή­μα της μετα­ξύ των Λεω­φό­ρων Βου­λιαγ­μέ­νης και Βασ. Όλγας, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Ευαγγελισμό.

Μ. Μου­σού­ρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των από την 14.00΄ έως 21.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 και από 05.00΄ έως την 17.30΄ ώρα της Κυρια­κής 10.11.2019:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Αρδητ­τού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, από 06.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 έως 19.00΄ ώρα της Κυρια­κής 10.11.2019.

Δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 και από 07.00΄ έως 17.30΄ ώρα της Κυρια­κής 10.11.2019:

Λ. Μεσο­γεί­ων, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Κατε­χά­κη και του Πύρ­γου Αθη­νών και στα δύο (2) ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Φει­διπ­πί­δου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Μιχα­λα­κο­πού­λου και της Λ. Κηφι­σί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Θηβών, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Μ. Ασί­ας και Λεβα­δεί­ας, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λ. Μεσογείων.

Λ. Βασ. Σοφί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ των Λεω­φό­ρων Κηφι­σί­ας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Μιχα­λα­κο­πού­λου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Ιλι­σί­ων και της Λ. Μεσογείων.

Δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 και από 05.00΄ έως 13.30΄ ώρα της Κυρια­κής 10.11.2019:

Λ. Βασ. Σοφί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ των Λεω­φό­ρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμα­λί­ας και στα δύο (2) ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Ριζά­ρη, στο τμή­μα της μετα­ξύ των λεω­φό­ρων Βασ. Σοφί­ας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωρ­γί­ου Β΄, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλ­λης και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Μελε­ά­γρου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Ακα­δη­μί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Σοφί­ας και της οδού Κανάρη.

Κλε­άν­θους, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωρ­γί­ου Β΄.

Λ. Βασ. Αμα­λί­ας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Λ. Συγ­γρού, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Αμα­λί­ας και της οδού Αμβρ. Φραν­τζή και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Αθ. Διά­κου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Ηλιου­πό­λε­ως, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Υμητ­τού και Καρέα, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Φιλελ­λή­νων, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Στα­δί­ου, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου), σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Ακα­δη­μί­ας, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό.

Χαρ. Τρι­κού­πη, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου) και Ακαδημίας.

Δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των επί της Λ. Βασ. Γεωρ­γί­ου Α΄, σε όλο το μήκος της, από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 και από 04.00΄ έως 13.00΄ ώρα της Κυρια­κής 10.11.2019.

Δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των επί της οδού Αρχι­μή­δους, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Π. Πλα­στή­ρα έως Μου­σού­ρου, από 14.00΄ έως 20.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 και από 05.00΄ έως 13.30΄ ώρα της Κυρια­κής 10.11.2019.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της, με εξαί­ρε­ση τα οχή­μα­τα της διορ­γά­νω­σης με ειδι­κή σήμαν­ση, από 06.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 έως 19.00΄ της Κυρια­κής 10.11.2019.

Αρχι­μή­δους, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Πλ. Πλα­στή­ρα και της οδού Μ. Μου­σού­ρου, από 06.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 έως 19.30΄ της Κυρια­κής 10.11.2019.

Ηρ. Αττι­κού, σε όλο το μήκος της, σε όλο το μήκος της και τις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λο οδό από 06.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 έως 20.30΄ της Κυρια­κής 10.11.2019.

Πλ. Καραϊ­σκά­κη (‘Αγαλ­μα δισκο­βό­λου), από 06.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 έως 20.30΄ της Κυρια­κής 10.11.2019.

Απα­γό­ρευ­ση της στά­σης και στάθ­μευ­σης των οχη­μά­των από 09.00΄ ώρα του Σαβ­βά­του 09.11.2019 έως 17.30΄ της Κυρια­κής 10.11.2019.

Λ. Μεσο­γεί­ων, Βασ.Σοφίας, Βασ.Κωνσταντίνου και Αρδητ­τού σε όλο το μήκος τους.

Μιχα­λα­κο­πού­λου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Μεσο­γεί­ων και της οδού Φειδιππίδου.

Φει­διπ­πί­δου, στο τμή­μα της από τη Λ. Βασ. Σοφί­ας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Πανα­θη­ναϊ­κού Σταδίου.

Ευφο­ρί­ω­νος, σε όλο το μήκος της.

Ερα­το­σθέ­νους, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγ­γρού, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βασ. Αμα­λί­ας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθα­να­σί­ου Διά­κου, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ των λεω­φό­ρων Βασ. Κων/νου και Βασ.Αμαλίας.

Ριζά­ρη, στο τμή­μα της μετα­ξύ των λεω­φό­ρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμα­λί­ας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου), σε όλο το μήκος της.

Ακα­δη­μί­ας, σε όλο το μήκος της.

Χαρι­λά­ου Τρι­κού­πη, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου) και Ακαδημίας.+

Λ. Δημο­κρα­τί­ας, στο τμή­μα της από τη Λ. Κάτω Σου­λί­ου μέχρι το Μαραθώνα.

Πανός, σε όλο το μήκος της.

Απα­γό­ρευ­ση της κάθε­της διέ­λευ­σης των οχη­μά­των στη Μαρα­θώ­νια δια­δρο­μή κατά τις ώρες, που τα τμή­μα­τα αυτής θα είναι απο­κλει­σμέ­να από την κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των εκτός των παρα­κά­τω ελεγ­χό­με­νων κόμ­βων κάθε­της διέλευσης:

Λ. Μαρα­θώ­νος & Διο­νύ­σου (Δήμος Μαραθώνος‑Ν. Μάκρης).

Λ. Μαρα­θώ­νος — Αρτέ­μι­δος — Φει­διπ­πί­δου (Δήμος Μαραθώνος‑Ν. Μάκρης).

Λ. Μαρα­θώ­νος & Αγ. Μαρί­νας (Δήμος Μαραθώνος‑Ν. Μάκρης).

Λ. Μαρα­θώ­νος & Φλέ­μινγκ (Δήμος Ραφή­νας — Πικερμίου).

Λ. Μαρα­θώ­νος & Πατριάρ­χου Γρη­γο­ρί­ου — Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως (Δήμος Παλ­λή­νης — Γέρακα).

Λ. Μαρα­θώ­νος & Έξο­δος Αττι­κής Οδού (Δήμος Παλλήνης-Γέρακα).

Λ. Μαρα­θώ­νος & Λ. Λαυ­ρί­ου — Κλει­σθέ­νους — Κυκλά­δων (Σταυ­ρός Αγ. Παρα­σκευ­ής — Δήμος Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσο­γεί­ων & Αγ. Ιωάν­νου — Ελπί­δος — Χαλαν­δρί­ου (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσο­γεί­ων & 17ης Νοέμ­βρη — Ζωο­δό­χου Πηγής (Δήμων Χολαρ­γού-Παπά­γου & Χαλανδρίου).

Λ. Μεσο­γεί­ων & Αγ. Ιωάν­νου Θεο­λό­γου-Παρί­τση (Δήμου Χολαρ­γού ‑Παπά­γου & Ν. Ψυχικού).

Λ. Μεσο­γεί­ων & Λ. Δημο­κρα­τί­ας (Δήμου Ν. Ψυχικού).

Λ. Μεσο­γεί­ων & Λ. Κατε­χά­κη (Αθή­να).

Λ. Μεσο­γεί­ων — Μιχα­λα­κο­πού­λου — Φωκί­δος (Αθή­να).

Λ. Βασ. Σοφί­ας — Παπα­δια­μα­ντο­πού­λου (Αθή­να).

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωρ­γί­ου Β΄ (Αθή­να), μόνο για τα οχή­μα­τα του Πυρο­σβε­στι­κού Σώματος.

Λόγω των περιο­ρι­σμών στην κυκλο­φο­ρία οι οδη­γοί μπο­ρούν να ακο­λου­θούν τα παρα­κά­τω ενδει­κτι­κά εναλ­λα­κτι­κά δρομολόγια :

Από Λιμά­νι Ραφή­νας προς Αθή­να, μέσω Αρτέ­μι­δος (Λού­τσας):

Λιμά­νι Ραφή­νας — αρι­στε­ρά Χρ. Σμύρ­νης — δεξιά Λ. Καρα­μαν­λή — Λ. Σπά­των — δεξιά περι­φε­ρεια­κός Δημάρ­χου Χρ. Μπέ­κα — δεξιά Λ. Σπά­των — αρι­στε­ρά Θεο­το­κο­πού­λου (Ολυ­μπιο­νι­κών) και στη συνέχεια:

Προς Χαλάν­δρι, Βρι­λήσ­σια κ.λπ.:

Κόμ­βο Λεο­ντα­ρί­ου — δεξιά Λ. Λαυ­ρί­ου — κάθε­τη διέ­λευ­ση Σταυ­ρού — Κλει­σθέ­νους κ.λπ.

Προς Αγ. Παρα­σκευή, Χολαρ­γό, Παπά­γου, Ηλιού­πο­λη κ.λ.π:

Δεξιά Λ. Λαυ­ρί­ου — αρι­στε­ρά Τρι­κά­λων (πριν Κόμ­βο Σταυ­ρού) — δεξιά Γρα­βιάς — δεξιά Αγ. Ιωάν­νου — αρι­στε­ρά Τασ­σο­πού­λου κ.λ.π.

Προς Νότια Προάστια:

Κόμ­βο Λεο­ντα­ρί­ου — αρι­στε­ρά Λ. Λαυ­ρί­ου — δεξιά Λ. Κορω­πί­ου / Βάρης

Από Μαρα­θώ­να προς Βόρεια Προ­ά­στια — Λιμά­νι Πει­ραιά και Πανα­θη­ναϊ­κό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημο­κρα­τί­ας — αρι­στε­ρά Λ. Λίμνης Μαρα­θώ­νος — δεξιά Χελ­μού — αρι­στε­ρά Κρυο­νε­ρί­ου — αρι­στε­ρά Ν.Ε.Ο.Α.Λ.- συνέ­χεια Λ. Κηφι­σού κ.λ.π.

Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διο­νύ­σου — Αγί­ου Πέτρου.

Σημειώ­νε­ται, τέλος, ότι πεζοί και ποδη­λά­τες δεν επι­τρέ­πε­ται να δια­σχί­ζουν ή να κινού­νται στο οδό­στρω­μα κατά μήκος της Μαρα­θώ­νιας δια­δρο­μής, τις ώρες που διε­ξά­γε­ται ο αγώνας.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων