- Διαφήμιση -

Πλατεία Θεάτρου: Οι ανασκαφές στην πλατεία έφεραν στο φως αρχαιότητες των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων

Σημα­ντι­κές αρχαιό­τη­τες των ύστε­ρων ρωμαϊ­κών χρό­νων έφε­ραν στο φως οι εκσκα­φές που έκα­νε ο δήμος Αθη­ναί­ων στις αρχές Οκτω­βρί­ου στην πλα­τεία Θεά­τρου. Οι αρχαιό­τη­τες, η ανα­σκα­φι­κή έρευ­να των οποί­ων βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, απο­κα­λύ­φθη­καν στο νότιο τμή­μα της πλα­τεί­ας σε μέσο βάθος – 1,00μ.

Από τα έως σήμε­ρα δεδο­μέ­να, δια­πι­στώ­νε­ται ότι πρό­κει­ται για τα αρχι­τε­κτο­νι­κά κατά­λοι­πα κτη­ρια­κού συγκρο­τή­μα­τος, αρκε­τά εκτεταμένου.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων