- Διαφήμιση -

Παρέλαση στο Σύνταγμα: Προσαγωγές πολιτών που φώναζαν συνθήματα για τη Μακεδονία

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν δύο άτομα από την πλατεία Συντάγματος

Στην απο­μά­κρυν­ση πολι­τών που βρί­σκο­νταν στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος για τη μαθη­τι­κή παρέ­λα­ση επει­δή φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα κατά της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών προ­χώ­ρη­σαν αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, την ώρα που ήταν σε εξέ­λι­ξη η μαθη­τι­κή παρέ­λα­ση, ορι­σμέ­νοι πολί­τες θέλη­σαν να εκφρά­σουν την αντί­θε­σή τους με τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών που υπέ­γρα­ψε η κυβέρ­νη­ση. Στο σημείο βρί­σκο­νται από νωρίς ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις καθώς υπάρ­χει ο φόβος ότι σήμε­ρα στη μαθη­τι­κή παρέ­λα­ση και αύριο στην στρα­τιω­τι­κή θα υπάρ­ξουν αρκε­τοί πολί­τες που θα δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για το Μακεδονικό.

Οι αστυ­νο­μι­κοί απο­μά­κρυ­ναν τους πολί­τες από την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος προς την οδό Ερμού και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι τα άτο­μα αυτά προ­σή­χθη­σαν στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα επει­δή αρνή­θη­καν έλεγ­χο των στοι­χεί­ων τους από τις αρχές.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων