- Διαφήμιση -

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποδοκιμάζει τη κατοχή και χρήση υπηρεσιακών όπλων εκτός υπηρεσίας

Αφορμή στάθηκαν τα πρόσφατα επεισόδια στο Γκάζι, στην ΑΣΟΕΕ και στο Χολαργό

Απο­δο­κι­μά­ζει το ΔΣ του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου της Αθή­νας την κατο­χή και τη χρή­ση υπη­ρε­σια­κών όπλων εκτός υπη­ρε­σί­ας με αφορ­μή τα πρό­σφα­τα επει­σό­δια στο Γκά­ζι, στην ΑΣΟΕΕ και στο Χολαρ­γό και ζητεί να ληφθούν όλα τα ανα­γκαία, νόμι­μα μέτρα από την ΕΛ.ΑΣ. και το Υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, ώστε να πατα­χθούν παρό­μοια φαι­νό­με­να και να μην επαναληφθούν.

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

Ο ΔΣΑ στα­θε­ρά απο­δο­κι­μά­ζει τη βία, από όπου και αν προ­έρ­χε­ται. Η παρά­νο­μη βία δεν μπο­ρεί να έχει κανέ­να δικαιο­πο­λι­τι­κό έρει­σμα σε ένα κρά­τος δικαί­ου, που προ­στα­τεύ­ει το δικαί­ω­μα ασφά­λειας των πολι­τών. Η συνταγ­μα­τι­κή επι­τα­γή της αρχής του κρά­τους δικαί­ου συνε­πά­γε­ται, όμως, παραλ­λή­λως, ότι και η αστυ­νο­μι­κή δρά­ση υπεί­κει στο δίκαιο και διέ­πε­ται από την αρχή της αναλογικότητας.

Χάριν της νομι­μό­τη­τας, η οποία πρέ­πει να χαρα­κτη­ρί­ζει κατά πρώ­το λόγο τα κρα­τι­κά όργα­να, θεω­ρού­με αυτο­νό­η­τη την με βάση τα προ­βλε­πό­με­να στο νόμο εκκί­νη­ση και άμε­ση ολο­κλή­ρω­ση δια­δι­κα­σιών έρευ­νας και πει­θαρ­χι­κού ελέγ­χου για όλες τις καταγ­γε­λί­ες που αφο­ρούν σε ενέρ­γειες υπέρ­με­τρης ή δυσα­νά­λο­γης άσκη­σης βίας, που θέτει σε δια­κιν­δύ­νευ­ση τα θεμε­λιώ­δη έννο­μα αγα­θά της υγεί­ας, της σωμα­τι­κής ακε­ραιό­τη­τας και της αξιο­πρέ­πειας. Παρό­λο που το σχε­τι­κό νομι­κό πλαί­σιο επι­δέ­χε­ται αρκε­τές βελ­τιώ­σεις, οι κεί­με­νες δια­τά­ξεις που προ­βλέ­πουν εχέγ­γυα λογο­δο­σί­ας των αστυ­νο­μι­κών οργά­νων και ελέγ­χου των καταγ­γε­λιών πολι­τών για έκνο­μες πρά­ξεις αστυ­νο­μι­κών πρέ­πει να εφαρ­μό­ζο­νται χωρίς εκπτώ­σεις και συμ­ψη­φι­σμούς, προς την κατεύ­θυν­ση δε, αυτήν θα συνε­χί­σου­με πάντα να είμα­στε παρό­ντες, αξιώ­νο­ντας την τήρη­ση της νομι­μό­τη­τας σε κάθε περίπτωση.

Συνε­πείς στις ανω­τέ­ρω αρχές, ο Δικη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών, με αφορ­μή τα πρό­σφα­τα κρού­σμα­τα αστυ­νο­μι­κής βίας, ιδί­ως τα περι­στα­τι­κά που έλα­βαν χώρα στο Γκά­ζι, στην ΑΣΟΕΕ και στο Χολαρ­γό, όπου οι αστυ­νο­μι­κοί έφε­ραν ή χρη­σι­μο­ποί­η­σαν το υπη­ρε­σια­κό τους περί­στρο­φο εκτός υπη­ρε­σί­ας, απο­δο­κι­μά­ζει ανα­φαν­δόν την κατο­χή και τη χρή­ση υπη­ρε­σια­κών όπλων εκτός υπη­ρε­σί­ας και ζητεί να ληφθούν όλα τα ανα­γκαία, νόμι­μα μέτρα από την ΕΛ.ΑΣ. και το Υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, ώστε να πατα­χθούν παρό­μοια φαι­νό­με­να και να μην επαναληφθούν.»

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων