Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Αθήνα – Που υπάρχει κίνηση

Με προβλήματα διεξάγεται σήμερα το πρωί η κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Με προ­βλή­μα­τα διε­ξά­γε­ται σήμε­ρα το πρωί η κίνη­ση των οχη­μά­των στους κεντρι­κούς οδι­κούς άξο­νες της πρω­τεύ­ου­σας.

Ειδι­κό­τε­ρα, αυξη­μέ­νη κίνη­ση σημειώ­νε­ται στην έξο­δο της Αθη­νών – Κορίν­θου στο ύψος του Σκα­ρα­μα­γκά όπως και στην έξο­δο Αθη­νών – Λαμί­ας από Πέτρου Ράλ­λης έως Αχαρ­νών αλλά και στην είσο­δο από Αττι­κή Οδό έως ΚΤΕΛ.

Τα περισ­σό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα θα συνα­ντή­σουν οι οδη­γοί :

  • στην Πέτρου Ράλ­λη, από Γρη­γο­ρί­ου Λαμπρά­κη προς Αθή­να,
  • στη Μεσο­γεί­ων προς Αθή­να,
  • στην Κατέ­χα­κη από Ηλιού­πο­λη,
  • στην άνο­δο της Κηφι­σί­ας από σίδε­ρα Χαλαν­δρί­ου έως Πανόρ­μου
  • στην άνο­δο της Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας στο ύψος του Χίλ­τον,
  • στη Βασι­λέ­ως Κων­στα­ντί­νου,
  • στο λιμά­νι του Πει­ραιά,
  • στην Ποσει­δώ­νος προς Πει­ραιά από Αλί­μου έως Καλα­μα­κί­ου
  • καθώς και στη Βάρης – Κορω­πί­ου, προς Κορω­πί.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων