- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Κίνας

Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοσθούν

Έκτα­κτες κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν και σήμε­ρα, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, στην Αθή­να, καθώς και στο οδι­κό δίκτυο που οδη­γεί στο «Ελ. Βενι­ζέ­λος», λόγω της επί­σκε­ψης του προ­έ­δρου της Κίνας Σι Τζιν­πίνγκ.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα γίνουν τις πρω­ι­νές ώρες στις περιο­χές του Χίλ­τον, του Συντάγ­μα­τος και της Ακρό­πο­λης και στη συνέ­χεια στο οδι­κό δίκτυο που οδη­γεί στον Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθηνών.

Η αστυ­νο­μία κάνει έκκλη­ση στους οδη­γούς να ακο­λου­θούν τις υπο­δεί­ξεις των τρο­χο­νό­μων, που θα ανα­πτυ­χθούν για την δια­χεί­ρι­ση της κυκλοφορίας.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων