- Διαφήμιση -

Κατηγορίες σε τέσσερα άτομα για τη φωτιά σε ξενοδοχείο στη Συγγρού

Δύο κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί του εμπρησμού και άλλα δύο άτομα ως ηθικοί αυτουργοί

Το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης 5 Δεκεμ­βρί­ου 2019, εκδη­λώ­θη­κε μεγά­λη πυρ­κα­γιά σε ξενο­δο­χείο στη λεω­φό­ρο Συγ­γρού όπου χρειά­στη­κε μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση της Πυρο­σβε­στι­κής για την κατά­σβε­σή της και τον απε­γκλω­βι­σμό ατό­μων ενώ την υπό­θε­ση είχε ανα­λά­βει το Τμή­μα Εγκλη­μά­των κατά Ζωής καθώς υπήρ­χαν ενδεί­ξεις εμπρησμού.

Σήμε­ρα, από την Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Ιδιο­κτη­σί­ας της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Αττι­κής, δόθη­κε ενη­με­ρω­τι­κό σημεί­ω­μα όπου ανα­φέ­ρε­ται πως εξι­χνιά­στη­κε ο εμπρη­σμός του ξενο­δο­χεί­ου στη Λεω­φό­ρο Συγ­γρού.

Σύμ­φω­να με την Αστυνομία:

«Προη­γή­θη­κε συστη­μα­τι­κή και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη έρευ­να, στο πλαί­σιο της οποί­ας αξιο­λο­γή­θη­καν τα δεδο­μέ­να της υπό­θε­σης και αξιο­ποι­ή­θη­καν συν­δυα­στι­κά με τα συλ­λε­χθέ­ντα στοι­χεία και πει­στή­ρια και τα εργα­στη­ρια­κά αποτελέσματα.

Όπως προ­έ­κυ­ψε στην υπό­θε­ση εμπλέ­κο­νται συνο­λι­κά τέσ­σε­ρα άτο­μα και συγκε­κρι­μέ­να δυο αλλο­δα­ποί, ως φυσι­κοί αυτουρ­γοί, οι οποί­οι συνε­λή­φθη­σαν σήμε­ρα με εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης του αρμό­διου Ανα­κρι­τή και δυο ημε­δα­ποί, ως ηθι­κοί αυτουρ­γοί του εμπρη­σμού και της προ­κλη­θεί­σας φθο­ράς στις εγκα­τα­στά­σεις του ξενοδοχείου.

Από τον εμπρη­σμό προ­κλή­θη­καν σωμα­τι­κές βλά­βες σε τρία άτο­μα, με σοβα­ρό­τε­ρη την κατά­στα­ση αλλο­δα­πής γυναί­κας, η οποία εισή­χθη σε Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας νοσο­κο­μεί­ου της Αττι­κής, όπου δια­σω­λη­νώ­θη­κε και παρέ­μει­νε νοση­λευό­με­νη για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα, λόγω ανα­πνευ­στι­κών προβλημάτων.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γού­νται στην αρμό­δια εισαγ­γε­λι­κή Αρχή.»

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων