- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Daniel: Εισροή υδάτων στην Εθνική Πινακοθήκη και στο υπόγειο του REX

Εισ­ροή υδά­των στο κτί­ριο της Εθνι­κής Πινα­κο­θή­κης και προ­βλή­μα­τα στο υπό­γειο του κτι­ρί­ου του REX, δια­πι­στώ­θη­καν, λόγω της κακο­και­ρί­ας Daniel, που έπλη­ξε και την Αθή­να, όπως ανα­φέ­ρει σημε­ρι­νή (07.09.2023) ανα­κοί­νω­ση του Υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων