- Διαφήμιση -

ΗΣΑΠ: Ούτε εξαερισμός, ούτε φωτεινές ενδείξεις σε περίπτωση πυρκαγιάς… στο τούνελ από Ομόνοια προς Βικτώρια

Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα «Τα ΝΕΑ», οι εργα­ζό­με­νοι από το 2015 έχουν κάνει καταγ­γε­λί­ες για το συγκε­κρι­μέ­νο σοβα­ρό πρό­βλη­μα, ωστό­σο ο εξα­ε­ρι­σμός συνε­χί­ζει να μην λει­τουρ­γεί και όλοι φοβού­νται το χει­ρό­τε­ρο ενδε­χό­με­νο… να ξεσπά­σει πυρ­κα­γιά μέσα στο τούνελ…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων