- Διαφήμιση -

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διεθνών Σπουδών: Πραγματοποίησε επίσκεψη στο δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας

Στο Δημαρ­χια­κό μέγα­ρο της Αθή­νας φιλο­ξε­νή­θη­καν το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής οι συμ­με­τέ­χο­ντες του 15ου Συνε­δρί­ου της Ευρω­παϊ­κής Εται­ρεί­ας Διε­θνών Σπου­δών, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται αυτές τις μέρες στην Αθή­να, και διορ­γα­νώ­νει το Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο με τη συν­δρο­μή του Δήμου Αθηναίων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων