- Διαφήμιση -

Επιστολή των εμπόρων της Αθήνας στον Μητσοτάκη κατά των πορειών

Ο πρόεδρος του Ε.Σ.Α Σταύρος Καφούνης, απέστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδος και όλους τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ζητώντας τους «τη θεσμοθέτηση κανόνων που θα επιτρέπουν στην πόλη να λειτουργεί»

Την έντο­νη αντί­δρα­σή του «τις συν­θή­κες ασφυ­ξί­ας που δημιουρ­γού­νται καθη­με­ρι­νά πλέ­ον στην Αθή­να […] από κάθε λογής πορεί­ες και δια­μαρ­τυ­ρί­ες ελά­χι­στων αριθ­μη­τι­κά ομά­δων, που αυθαί­ρε­τα και αναι­τιο­λό­γη­τα κλεί­νουν τους δρό­μους και απο­κλεί­ουν την πρό­σβα­ση» εκφρά­ζει ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών (ΕΣΑ), με επι­στο­λή του προς τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, τον Αλέ­ξη Τσί­πρα και τους αρχη­γούς των υπό­λοι­πων κομ­μά­των της αντιπολίτευσης.

Ο πρό­ε­δρος του ΕΣΑ, Σταύ­ρος Καφού­νης, ζητά μάλι­στα από την κυβέρ­νη­ση την άμε­ση θεσμο­θέ­τη­ση κανό­νων «για μια λει­τουρ­γι­κή Αθήνα».

Αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει:

«Με αφορ­μή τις συν­θή­κες ασφυ­ξί­ας που δημιουρ­γού­νται καθη­με­ρι­νά πλέ­ον στην Αθή­να και την αδυ­να­μία λει­τουρ­γί­ας της πόλης που έχει άμε­σο αντί­κτυ­πο στις ζωές των κατοί­κων, των επι­σκε­πτών, αλλά και των επαγ­γελ­μα­τιών, ο πρό­ε­δρος του Ε.Σ.Α Σταύ­ρος Καφού­νης, απέ­στει­λε επι­στο­λή προς τον πρω­θυ­πουρ­γό της Ελλά­δος και όλους τους αρχη­γούς των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των, ζητώ­ντας τους τη θεσμο­θέ­τη­ση κανό­νων που θα επι­τρέ­πουν στην πόλη να λειτουργεί.

Ακο­λου­θούν οι δύο επι­στο­λές ως κάτωθι :

Α. Προς τον Πρό­ε­δρο της Κυβέρ­νη­σης Κον Κυριά­κο Μητσοτάκη

Αξιό­τι­με Κύριε Πρόεδρε,

Λαμ­βά­νου­με την πρω­το­βου­λία αυτής της επι­στο­λής, καθώς  θεω­ρού­με εξαι­ρε­τι­κής σημα­σί­ας για τη ζωή των πολι­τών αλλά και την οικο­νο­μία της χώρας το να εξα­σφα­λί­σου­με στοι­χειώ­δεις κανό­νες εύρυθ­μης λει­τουρ­γί­ας της πόλης της Αθή­νας. Κι αυτοί οι κανό­νες θα δια­σφα­λί­σουν μια ευκο­λό­τε­ρη ζωή για τους κατοί­κους, τους επι­σκέ­πτες αλλά και τους εργαζομένους.

Σε αυτούς τους τελευ­ταί­ους ανή­κουν και οι χιλιά­δες μικρο­με­σαί­οι επαγ­γελ­μα­τί­ες, έμπο­ροι και κατα­στη­μα­τάρ­χες, οι οποί­οι μετά από μια δεκα­ε­τή κρί­ση και πάρα τις τρο­μα­κτι­κές δυσχέ­ρειες που είχαν να αντι­με­τω­πί­σουν, κατά­φε­ραν να μεί­νουν ζωντα­νοί, να κρα­τή­σουν τα κατα­στή­μα­τα και τις δου­λειές τους  ανοι­κτές, να προ­σφέ­ρουν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες θέσεις εργα­σί­ας και με τις βιτρί­νες τους να συνε­χί­ζουν να φωτί­ζουν και να δίνουν ζωή σε κάθε σημείο της πόλης.

Αξιό­τι­με Κύριε Πρόεδρε,

Είναι πλέ­ον εκτός λογι­κής μια ολό­κλη­ρη πόλη και τα εκα­τομ­μύ­ρια αυτών που κινού­νται μέσα σε αυτήν να βρί­σκο­νται σχε­δόν καθη­με­ρι­νά όμη­ροι και εγκλω­βι­σμέ­νοι από κάθε λογής πορεί­ες και δια­μαρ­τυ­ρί­ες ελά­χι­στων αριθ­μη­τι­κά ομά­δων, που αυθαί­ρε­τα και αναι­τιο­λό­γη­τα κλεί­νουν τους δρό­μους και απο­κλεί­ουν την πρόσβαση.

Ως απο­τέ­λε­σμα, υπάρ­χουν πολ­λές ημέ­ρες μέσα στον μήνα κατά τις οποί­ες οι κατα­στη­μα­τάρ­χες, καί­τοι ανοί­γουν τα κατα­στή­μα­τά τους, αυτά είναι αδύ­να­τον να τα επι­σκε­φθούν πελά­τες, καθώς είναι μη προ­σβά­σι­μα. Οι ίδιοι επι­χει­ρη­μα­τί­ες όμως, ως συνε­πείς πολί­τες, θα κλη­θούν να κατα­βά­λουν τους φόρους και τις υπο­χρε­ώ­σεις τους, ώστε να λει­τουρ­γή­σει το κράτος.

Πρέ­πει ξεκά­θα­ρα να δηλω­θεί ότι στό­χος μας δεν είναι σε καμία περί­πτω­ση ο περιο­ρι­σμός του δημο­κρα­τι­κού  δικαιώ­μα­τος της δια­μαρ­τυ­ρί­ας και της διεκ­δί­κη­σης των αιτη­μά­των του οποιου­δή­πο­τε πολί­τη – πολ­λώ δε μάλ­λον από εμάς, έναν διεκ­δι­κη­τι­κό και μαχη­τι­κό φορέα. Αντι­θέ­τως, ζητού­με να εξορ­θο­λο­γι­στούν τα προ­βλή­μα­τα και οι ανυ­πέρ­βλη­τες δυσκο­λί­ες που αυτές προ­κα­λούν εις βάρος άλλων ομά­δων, με τελι­κό απο­τέ­λε­σμα να ζημιώ­νο­νται και αυτές οι ίδιες διεκ­δι­κή­σεις, λόγω της απώ­λειας της απα­ραί­τη­της συμπα­ρά­στα­σης και υπο­στή­ρι­ξης που προ­ϋ­πο­θέ­τει η ευό­δω­ση των στό­χων της.

Αξιό­τι­με Κύριε Πρόεδρε,

Ζητού­με από την κυβέρ­νη­σή σας την άμε­ση θεσμο­θέ­τη­ση κανό­νων που θα επι­τρέ­πουν σε κάθε ομά­δα τη δημο­κρα­τι­κή διεκ­δί­κη­ση των αιτη­μά­των της, κατα­λαμ­βά­νο­ντας όμως ανα­λο­γι­κά με τον όγκο της δημό­σιο χώρο και δημιουρ­γώ­ντας κατ’ επέ­κτα­ση ανα­λο­γι­κή με τον όγκο της δυσλει­τουρ­γί­ας στην πόλη. Έτσι, σε όλη την πόλη προ­τεί­νε­ται το πεζο­δρό­μιο για μικρές ομά­δες, μία λωρί­δα του δρό­μου για μεγα­λύ­τε­ρες και όλος ο δρό­μος για μαζι­κές διεκδικήσεις.

Είναι βέβαιο ότι ο αλλη­λο­σε­βα­σμός και η κατα­νό­η­ση των προ­βλη­μά­των ενός εκά­στου θα βοη­θή­σουν στη δημιουρ­γία κλί­μα­τος συνερ­γα­σί­ας, υπο­στή­ρι­ξης και αλλη­λο­βο­ή­θειας. Σας δια­βε­βαιώ­νου­με ότι οι πολί­τες όχι απλώς είναι έτοι­μοι να δεχθούν μια τέτοια πρω­το­βου­λία από εσάς, αλλά την ανα­μέ­νουν και την απαι­τούν αμέσως.

Προς τον Πρό­ε­δρο της Αξιω­μα­τι­κής Αντι­πο­λί­τευ­σης Κον Αλέ­ξη Τσί­πρα και τους Προ­έ­δρους των Κομ­μά­των της Βουλής

Αξιό­τι­με Κύριε Πρό­ε­δρε της Αξιω­μα­τι­κής Αντιπολίτευσης,

Αξιό­τι­μοι Κυρί­ες και Κύριοι Πρό­ε­δροι των Κομ­μά­των της Βουλής

Σας κοι­νο­ποιού­με την επι­στο­λή που απο­στεί­λα­με προς τον πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας. Του ζητή­σα­με την άμε­ση λήψη μέτρων, με στό­χο τον εξορ­θο­λο­γι­σμό των εκδη­λώ­σε­ων και δια­μαρ­τυ­ριών που κλεί­νουν το κέντρο της πόλης και οδη­γούν σε ασφυ­ξία τη ζωή κατοί­κων, επι­σκε­πτών και εργαζομένων.

Με δεδο­μέ­νη την ευαι­σθη­σία σας στα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι μικρο­με­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις της χώρας και τη σημα­σία που δίνε­τε στην εύρυθ­μη λει­τουρ­γία της αγο­ράς προς όφε­λος εργα­ζο­μέ­νων, κατα­να­λω­τών αλλά και συνο­λι­κά των πολι­τών της πρω­τεύ­ου­σας, ευελ­πι­στού­με στη συμπα­ρά­στα­ση σας και στην υπο­στή­ρι­ξη του δίκαιου αιτή­μα­τός μας».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων