- Διαφήμιση -

Έκκληση του δήμου Αθηναίων στους πολίτες για τα σκουπίδια

Να μην τα βγάζουν στον δρόμο λόγω της μη αποκομιδή τους από τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Έκκλη­ση προς τους δημό­τες της Αθή­νας απηύ­θυ­νε ο δήμος, ζητώ­ντας να μην βγά­ζουν στο δρό­μο τα απορ­ρίμ­μα­τα τους το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 19 και 20 Οκτω­βρί­ου, καθώς οι κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στους Δήμους συνεχίζονται.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, ο Δήμος Αθη­ναί­ων κατα­βά­λει κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια, ώστε να προ­στα­τευ­θεί η δημό­σια υγεία και να περιο­ρι­στούν στο μέτρο του δυνα­τού, τα προ­βλή­μα­τα που προ­κύ­πτουν από την μη απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των. «Για το λόγο αυτό ζητά την συνερ­γα­σία των δημο­τών της Αθή­νας σε αυτή την προ­σπά­θεια, όσο διαρ­κούν οι κινη­το­ποι­ή­σεις» ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην ανα­κοί­νω­ση του Δήμου.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

Λόγω των κινη­το­ποι­ή­σε­ων των εργα­ζό­με­νων στους Δήμους από την προη­γού­με­νη Τετάρ­τη, ξεκί­νη­σαν δυστυ­χώς να παρου­σιά­ζο­νται προ­βλή­μα­τα στην απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των. Είναι ενδει­κτι­κό ότι από τα 75 προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να για χθες το πρωί δρο­μο­λό­για απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων του Δήμου Αθη­ναί­ων, έγι­ναν μόνο τα επτά.

Αντι­λαμ­βα­νό­με­νοι τα προ­βλή­μα­τα που πιθα­νόν ήδη αντι­με­τω­πί­ζουν οι κάτοι­κοι αλλά και οι επι­σκέ­πτες της πόλης καθώς και εκεί­να που ενδε­χο­μέ­νως θα προ­κύ­ψουν, παρα­κα­λού­με θερ­μά τους δημό­τες να μην βγά­ζουν στο δρό­μο τα απορ­ρίμ­μα­τα τους το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 19–20/10/2019 καθώς οι κινη­το­ποι­ή­σεις συνε­χί­ζο­νται κι αυτό το διήμερο.

Ο Δήμος Αθη­ναί­ων κατα­βά­λει κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια ώστε να προ­στα­τευ­θεί η δημό­σια υγεία και να περιο­ρι­στούν στο μέτρο του δυνα­τού τα προ­βλή­μα­τα που προ­κύ­πτουν από την μη απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των. Για το λόγο αυτό ζητά την συνερ­γα­σία των δημο­τών της Αθή­νας σε αυτή την προ­σπά­θεια, όσο διαρ­κούν οι κινητοποιήσεις.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων