- Διαφήμιση -

Δρακόντεια μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. για το Πολυτεχνείο – Φόβοι για μπαράζ επιθέσεων από αντιεξουσιαστές

Πάνω από πέντε χιλιάδες αστυνομικοί θα διατεθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, για τα μέτρα ασφαλείας εν όψει της επετείου του Πολυτεχνείου με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται την ερχόμενη Κυριακή με τη καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Δρα­κό­ντεια μέτρα ασφα­λεί­ας ενό­ψει της επε­τεί­ου για την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου λαμ­βά­νει η ΕΛ.ΑΣ. καθώς τόσο μετά τις συλ­λή­ψεις τριών ατό­μων τους οποί­ους συν­δέ­ουν με την τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση Επα­να­στα­τι­κή Αυτο­ά­μυ­να όσο και μετά την επι­χεί­ρη­ση σε κατει­λημ­μέ­νο στέ­κι αντιε­ξου­σια­στών στο Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο, η Αστυ­νο­μία φοβά­ται αντίποινα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Σύγκλη­τος του Οικο­νο­μι­κού πανε­πι­στη­μί­ου μετά τη μεγά­λη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση στους χώρους του ιδρύ­μα­τος σε κατει­λημ­μέ­νο στέ­κι αντιε­ξου­σια­στών, απο­φά­σι­σε την ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας του ιδρύ­μα­τος έως και την Κυρια­κή 17 Νοεμ­βρί­ου, προ­κει­μέ­νου να μην εκμε­ταλ­λευ­τούν κάποιες ακραί­ες εξω­πα­νε­πι­στη­μια­κές ομά­δες τους χώρους της πρώ­ην ΑΣΟΕΕ για να δημιουρ­γή­σουν επεισόδια.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενόψει Πολυτεχνείου

Πάνω από πέντε χιλιά­δες αστυ­νο­μι­κοί θα δια­τε­θούν, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, για τα μέτρα ασφα­λεί­ας εν όψει της επε­τεί­ου του Πολυ­τε­χνεί­ου με τις εκδη­λώ­σεις να κορυ­φώ­νο­νται την ερχό­με­νη Κυρια­κή με τη καθιε­ρω­μέ­νη πορεία προς την πρε­σβεία των ΗΠΑ το από­γευ­μα της ίδιας ημέρας.

Σε κλοιό ασφα­λεί­ας θα βρί­σκο­νται εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα όπως το Πολυ­τε­χνείο αλλά και το Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο όπου χθες κατά τη διάρ­κεια έρευ­νας βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, κοντά­ρια, κρά­νη, γάντια, κου­κού­λες full face και ρού­χα-υλι­κά αμφί­ε­σης για κάλυ­ψη χαρα­κτη­ρι­στι­κών καθώς και πυρο­σβε­στή­ρες, διαρ­ρη­κτι­κά εργα­λεία, φυλ­λά­δια αναρ­χι­κού περιε­χο­μέ­νου και κομ­μά­τια από μάρ­μα­ρα και πέτρες που χρη­σι­μο­ποιού­νται σε επιθέσεις.

Μηδενική ανοχή

Επι­πλέ­ον αυξη­μέ­νη αστυ­νο­μι­κή παρου­σία θα υπάρ­χει σε υπουρ­γεία, τη Βου­λή και πρε­σβεί­ες που βρί­σκο­νται κατά μήκος της δια­δρο­μής. Στό­χος των στε­λε­χών της ΕΛ.ΑΣ. η πορεία να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί απρό­σκο­πτα και να υπάρ­ξει μηδε­νι­κή ανο­χή σε όσους θελή­σουν να δημιουρ­γή­σουν επεισόδια.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως σε έγγρα­φο της ΕΛ.ΑΣ. που απο­κά­λυ­ψαν πρό­σφα­τα τα ΝΕΑ ανα­φέ­ρο­νταν οδη­γί­ες προς τους αστυ­νο­μι­κούς να γίνε­ται συνε­χής έλεγ­χος στα υπη­ρε­σια­κά οχή­μα­τα και περι­πο­λι­κά της Αστυ­νο­μί­ας για τοπο­θέ­τη­ση εκρη­κτι­κών μηχα­νι­σμών, να μην κυκλο­φο­ρούν μόνοι τους σε περιο­χές του κέντρου της Αθή­νας όπου μπο­ρεί να δεχθούν επί­θε­ση, αλλά και να υπάρ­χουν παντού παρατηρητές .

Επί­σης, ζητού­νταν έκτα­κτα μέτρα ασφα­λεί­ας σε εκα­το­ντά­δες στό­χους, όπως κυβερ­νη­τι­κά κτί­ρια, δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες, πρε­σβεί­ες, γρα­φεία κομ­μά­των, δικα­στι­κά κτί­ρια, φυλα­κές της χώρας, μέχρι και στην… Ακρό­πο­λη και στον Λευ­κό Πύργο!

Παράλ­λη­λα να διε­νερ­γούν ενδε­λε­χείς ελέγ­χους σε υπό­πτως κινού­με­να πεζά ή επο­χού­με­να άτο­μα, περι­με­τρι­κά ή πλη­σί­ον των αστυ­νο­μι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων και λοι­πών ευπα­θών στό­χων, σε σταθ­μευ­μέ­να οχή­μα­τα, καθώς και σε εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να, πλη­σί­ον ανω­τέ­ρω στό­χων, κτί­ρια, δέμα­τα, βαλί­τσες ή άλλα αντι­κεί­με­να, μετα­ξύ των οποί­ων και τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­να, που δημιουρ­γούν υπο­ψί­ες για ενδε­χό­με­νη διά­πρα­ξη αξιό­ποι­νων πράξεων.

 

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι συμ­βου­λές προς τους αστυ­νο­μι­κούς εν όψει Πολυ­τε­χνεί­ου είναι «να υπάρ­χει απο­φυ­γή πανι­κού και δια­τή­ρη­ση της ψυχραι­μί­ας, απο­φυ­γή μετα­κι­νή­σε­ων κατά μόνας σε περιο­χές αγνώ­στου ή υψη­λού επι­πέ­δου κιν­δύ­νου, απο­φυ­γή τοπο­θέ­τη­σης οποιου­δή­πο­τε αντι­κει­μέ­νου σε ΙΧΕ αυτο­κί­νη­τα που υπο­δη­λώ­νουν αστυ­νο­μι­κή ιδιό­τη­τα, σχο­λα­στι­κός έλεγ­χος υπη­ρε­σια­κών και ιδιω­τι­κών αυτο­κι­νή­των πριν από την επι­βί­βα­ση για τον εντο­πι­σμό ενδε­χο­μέ­νως υπό­πτων αντικειμένων».

Φόβοι για νέες καταδρομικές επιθέσεις

Αξιω­μα­τι­κοί της ΕΛ.ΑΣ. σημεί­ω­ναν πως μέχρι την Κυρια­κή δεν απο­κλεί­ε­ται να υπάρ­ξουν κατα­δρο­μι­κές επι­θέ­σεις στα Εξάρ­χεια αλλά και σε άλλα σημεία στο κέντρο της Αθή­νας με στό­χο αστυ­νο­μι­κούς όπου συνέ­βη πρό­σφα­τα με τους αστυ­νο­μι­κούς της ομά­δας ΔΙ.ΑΣ.

Παράλ­λη­λα εκφρά­ζουν φόβους και για πιθα­νά «χτυ­πή­μα­τα» σε άλλες περιο­χές του Λεκα­νο­πε­δί­ου καθώς έχει εντα­θεί η αστυ­νό­μευ­ση στο κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας. Σημειώ­νε­ται πως πριν από λίγες ημέ­ρες η οργά­νω­ση «Μηδε­νι­στι­κή Ταξιαρ­χία» ανέ­λα­βε την ευθύ­νη για την επί­θε­ση στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Πεντέ­λης στις 12 Οκτω­βρί­ου και στην προ­κή­ρυ­ξη της σημεί­ω­νε μετα­ξύ άλλων ότι «ένας ακό­μα λόγος που επι­λέ­ξα­με σαν στο­χο­θε­σία το ΑΤ Πεντέ­λης είναι για­τί πιστεύ­ου­με ότι είναι πολύ σημα­ντι­κό να εξα­πλώ­σου­με τη σύγκρου­ση έξω από τα Εξάρ­χεια και το κέντρο της Αθή­νας γενικά».

Εν τω μετα­ξύ την εμφά­νι­ση τους στους δρό­μους της Αθή­νας ανα­μέ­νε­ται να κάνουν από σήμε­ρα οι πρώ­τοι αστυ­νο­μι­κοί της νεο­σύ­στα­της ομά­δας μοτο­σι­κλε­τι­στών «Δρά­ση» που είναι η συνέ­χεια της ομά­δας «Δέλ­τα».  Η ομά­δα αυτή στε­λε­χώ­νε­ται από 51 αστυ­νο­μι­κούς και θα ριχθούν στη μάχη κατά της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας ενώ θα δίνουν το παρών σε επι­χει­ρή­σεις της ΕΛ.ΑΣ. όπως σε εκκε­νώ­σεις κατα­λή­ψε­ων αλλά και κατά τη διάρ­κεια επεισοδίων.

Τα ευρήματα στο Οικονομικό πανεπιστήμιο

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες το πρωί, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τετρά­ω­ρη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση σε τρεις εσω­τε­ρι­κούς χώρους του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών που τελού­σαν υπό κατάληψη.

Η επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο πλαί­σιο ερευ­νών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής σε χώρους που τελού­σαν υπό κατάληψη.

Οι χώροι αυτοί – όπως καταγ­γέλ­λε­ται – χρη­σι­μο­ποιού­νται ως «ορμη­τή­ρια» για επει­σό­δια και επι­θέ­σεις σε βάρος αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων. Εκεί, γίνο­νται προ­πα­ρα­σκευα­στι­κές ενέρ­γειες καθώς και απο­θή­κευ­ση ή παρα­σκευή αντι­κει­μέ­νων και μηχα­νι­σμών που χρη­σι­μο­ποιού­νται στις επι­θέ­σεις αυτές.

Κατά τη διάρ­κεια της έρευ­νας βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, κοντά­ρια, κρά­νη, γάντια, κου­κού­λες full face και ρού­χα-υλι­κά αμφί­ε­σης για κάλυ­ψη χαρα­κτη­ρι­στι­κών καθώς και πυρο­σβε­στή­ρες, διαρ­ρη­κτι­κά εργα­λεία, φυλ­λά­δια αναρ­χι­κού περιε­χο­μέ­νου και κομ­μά­τια από μάρ­μα­ρα και πέτρες που χρη­σι­μο­ποιού­νται σε επιθέσεις.

Οι χώροι σφρα­γί­στη­καν και απο­δό­θη­καν στις Αρχές του Οικο­νο­μι­κού Πανεπιστήμιου.

Η αστυ­νο­μία, σε ανα­κοί­νω­ση της, τονί­ζει πως θα εφαρ­μό­σει απα­ρέ­γκλι­τα τη νομο­θε­σία σε κάθε περί­πτω­ση που επι­χει­ρη­θεί από οποιον­δή­πο­τε η ανα­κα­τά­λη­ψη χώρων που απο­δί­δο­νται στους νόμι­μους κατό­χους τους, μετά από καταλήψεις.

Μητσοτάκης: Τελειώνουμε με τις γιάφκες των μπαχαλάκηδων

Σχο­λιά­ζο­ντας την επι­χεί­ρη­ση στην ΑΣΟΕΕ, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης επε­σή­μα­νε: «Τελειώ­νου­με με τους μπα­χα­λά­κη­δες. Τα ΑΕΙ απο­δί­δο­νται στους φυσι­κούς χρή­στες τους» και «οι νόμοι εφαρ­μό­ζο­νται, η τάξη επι­στρέ­φει στη χώρα».

Ο πρω­θυ­πουρ­γός πρό­σθε­σε ότι τώρα θα κατα­λά­βουν οι Έλλη­νες πολί­τες «τι συνέ­βαι­νε στα ΑΕΙ όλα αυτά τα χρό­νια· όλα αυτά τελειώνουν».

Ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης επι­σή­μα­νε ακό­μη ότι «η Αθή­να απο­δί­δε­ται στους κατοί­κους της· οι Ελλη­νί­δες και οι Έλλη­νες θα αισθαν­θούν και πάλι ασφαλείς».

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων