- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Το ιστορικό σπίτι της Μ. Κάλλας “ξαναζωντανεύει” για να στεγάσει την Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas

Η δημο­τι­κή αρχή της Αθή­νας, κάνει το πρώ­το σημα­ντι­κό βήμα για την απο­κα­τά­στα­σή του ιστο­ρι­κού σπι­τιού της Μ. Κάλ­λας, προ­κη­ρύσ­σο­ντας στις αρχές του έτους, μέσω της εται­ρεί­ας «Ανά­πλα­ση Αθή­νας» τον δια­γω­νι­σμό για την υλο­ποί­η­ση του έργου. Το κτί­ριο των περί­που 1.500 τ.μ. είναι ένα δια­τη­ρη­τέο εξαι­ρε­τι­κής αρχι­τε­κτο­νι­κής και αισθη­τι­κής, τύπου Jugendstil, στο οποίο η Κάλ­λας έζη­σε με την οικο­γέ­νειά της από το 1937, ‑επι­στρέ­φο­ντας από την Αμε­ρι­κή όπου γεν­νή­θη­κε και έζη­σε τα παι­δι­κά της χρό­νια- ως το 1945. Πρό­κει­ται για ένα αλη­θι­νό στο­λί­δι, στην καρ­διά της Αθήνας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων