- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν oδoντιατρικές εξετάσεις για παιδιά από 6 έως 14 ετών

Οι οδο­ντια­τρι­κές εργα­σί­ες θα αφο­ρούν στο­μα­τι­κούς ελέγ­χους, φθο­ριώ­σεις προ­λη­πτι­κά σφρα­γί­σμα­τα κ.α .Μετά την εξέ­τα­ση οι γονείς θα ενη­με­ρώ­νο­νται για την στο­μα­τι­κή κατά­στα­ση των παι­διών και τις ενέρ­γειες που προ­τεί­νε­ται να ακο­λου­θή­σουν. Παράλ­λη­λα, θα παρέ­χο­νται συμ­βου­λές στα παι­διά για τους κανό­νες βουρ­τσί­σμα­τος και τις συνή­θειες που συμ­βάλ­λουν στη δια­τή­ρη­ση της καλής στο­μα­τι­κής υγείας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων