- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Απλοποιούνται οι διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων

Απλοποιούνται οι διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων με την συμφωνία του δήμου Αθηναίων με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσου να παρέχεται ηλεκτρονικά από τους συμβολαιογράφους η βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Απλο­ποιού­νται οι δια­δι­κα­σί­ες μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των με την συμ­φω­νία του δήμου Αθη­ναί­ων με τον Συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό Σύλ­λο­γο Εφε­τεί­ων Αθη­νών, Πει­ραιώς, Αιγαί­ου & Δωδε­κα­νή­σου να παρέ­χε­ται ηλε­κτρο­νι­κά από τους συμ­βο­λαιο­γρά­φους η βεβαί­ω­ση περί μη οφει­λής Τέλους Ακί­νη­της Περιου­σί­ας (ΤΑΠ).

Ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Γιώρ­γος Μπρού­λιας και ο πρό­ε­δρος του Συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κού Συλ­λό­γου Εφε­τεί­ων Αθη­νών, Πει­ραιώς, Αιγαί­ου & Δωδε­κα­νή­σου, Γιώρ­γος Ρού­σκας, προ­χώ­ρη­σαν στην υπο­γρα­φή του σχε­τι­κού μνη­μο­νί­ου συνερ­γα­σί­ας που πρό­κει­ται να εφαρ­μο­στεί από τον Σεπτέμβριο.

Επι­δί­ω­ξη της συμ­φω­νί­ας είναι να ανοί­ξει ο δρό­μος για την απλού­στευ­ση των σχε­τι­κών παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών από τον δήμο και το τέλος της ταλαι­πω­ρί­ας των πολι­τών. Για σημα­ντι­κή παρέμ­βα­ση στη λει­τουρ­γία των υπη­ρε­σιών του δήμου έκα­νε λόγο ο κ. Μπρού­λιας, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «απο­τε­λεί διαρ­κή στό­χο της δημο­τι­κής αρχής η διευ­κό­λυν­ση του πολί­τη» καθώς και ότι «με την ηλε­κτρο­νι­κή έκδο­ση της βεβαί­ω­σης περί μη οφει­λής ΤΑΠ απευ­θεί­ας από τον συμ­βο­λαιο­γρά­φο, ο πολί­της θα απαλ­λα­γεί από χρο­νο­βό­ρες διαδικασίες».

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων