- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Αναβάθμιση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους

Ανα­γνω­ρί­ζο­ντας την ανά­γκη της ακό­μη πιο ουσια­στι­κής στή­ρι­ξης των γυναι­κών θυμά­των βίας και με στό­χο τις καλύ­τε­ρες δυνα­τές συν­θή­κες φιλο­ξε­νί­ας τους, την ασφά­λειά τους, αλλά και την ψυχο­λο­γι­κή και κοι­νω­νι­κή τους υπο­στή­ρι­ξη, ο Δήμος Αθη­ναί­ων λει­τουρ­γεί τον Ξενώ­να Φιλο­ξε­νί­ας Γυναι­κών θυμά­των βίας σε νέες ανα­βαθ­μι­σμέ­νες εγκαταστάσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων