Δακτύλιος: Δείτε πότε τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο — Αυτό είναι το πρόστιμο

Από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, επανέρχονται, σύμφωνα με την αστυνομία, τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (μικρός δακτύλιος), καθώς και στην Αττική (πράσινος δακτύλιος), τα οποία επεκτείνονται μέχρι και τον μεγάλο δίκτυο.

Ι. ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ):

Τα όρια του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ορί­ζο­νται από τις παρα­κά­τω οδούς και λεω­φό­ρους:

Λ. Αλε­ξάν­δρας — Ζαχά­ρωφ — Λ. Μεσο­γεί­ων — Φει­διπ­πί­δου — Μιχα­λα­κο­πού­λου — Σπ. Μερ­κού­ρη — Βρυά­ξι­δος — Υμητ­τού — Ηλ. Ηλιού — Αμβρ. Φραν­τζή — Λ. Ανδρ. Συγ­γρού — Χαμο­στέρ­νας — Πει­ραιώς — Ιερά Οδός — Λ. Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως — Αχιλ­λέ­ως — Πλ. Καραϊ­σκά­κη — Καρό­λου — Μάρ­νη — 28ης Οκτω­βρί­ου (Πατη­σί­ων) — Λ. Αλε­ξάν­δρας.

Στις ορια­κές λεω­φό­ρους και οδούς του μικρού δακτυ­λί­ου το μέτρο δεν ισχύ­ει.

Στις οδούς και λεω­φό­ρους που περι­κλεί­ο­νται από τον μικρό δακτύ­λιο επι­τρέ­πε­ται μόνο η εκ περι­τρο­πής κυκλο­φο­ρία των Ι.Χ.Ε. αυτο­κι­νή­των, καθώς και των Ι.Χ.Φ. αυτο­κι­νή­των ιδιω­τι­κής χρή­σης με μέγι­στο επι­τρε­πό­με­νο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευ­ταίο ψηφίο του αριθ­μού κυκλο­φο­ρί­ας τους (μονά — ζυγά).

Δεν υπά­γο­νται στις παρα­πά­νω απα­γο­ρεύ­σεις και κυκλο­φο­ρούν χωρίς κανέ­να περιο­ρι­σμό στον μικρό δακτύ­λιο:

α) Τα οχή­μα­τα των κατη­γο­ριών που εξαι­ρού­νται των περιο­ρι­σμών, καθώς και τα οχή­μα­τα των κατη­γο­ριών, που απαι­τεί­ται να είναι εφο­δια­σμέ­να με ειδι­κές άδειες κυκλο­φο­ρί­ας στον μικρό δακτύ­λιο, οι οποί­ες χορη­γού­νται από τη Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής, σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της υπ’ αριθμ Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ.911 από 31.05/07.06.2019 (ΦΕΚ 2180, τ. Β΄) Κοι­νής Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης ως ισχύ­ει.

β) Τα οχή­μα­τα των κατη­γο­ριών, που εμπί­πτουν στα μέτρα του πρά­σι­νου δακτύ­λιου, δηλα­δή:

Τα ηλε­κτρι­κά οχή­μα­τα και τα οχή­μα­τα περι­βαλ­λο­ντι­κής κατη­γο­ρί­ας Euro 5 και Euro 6 ή μετα­γε­νέ­στε­ρης, εφό­σον εκπέ­μπουν διο­ξεί­διο του άνθρα­κα λιγό­τε­ρο από 140 g/km, ανε­ξαρ­τή­τως του καυ­σί­μου που χρη­σι­μο­ποιούν (βεν­ζί­νη, πετρέ­λαιο, υγρα­έ­ριο ή συμπιε­σμέ­νο φυσι­κό αέριο) και,

Τα οχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιούν για την κίνη­σή τους αέρια καύ­σι­μα (υγρα­έ­ριο ή φυσι­κό αέριο) και περι­βαλ­λο­ντι­κής κατη­γο­ρί­ας Euro 4, εφό­σον εκπέ­μπουν διο­ξεί­διο του άνθρα­κα λιγό­τε­ρο από 140 g/km.

Για τα οχή­μα­τα των μονί­μων κατοί­κων εσω­τε­ρι­κά του μικρού δακτυ­λί­ου προ­βλέ­πο­νται ειδι­κές ζώνες εισό­δου — εξό­δου.

Οι αιτή­σεις από τους δικαιού­με­νους σύμ­φω­να με την παρα­πά­νω περί­πτω­ση α’, θα υπο­βάλ­λο­νται από τη Δευ­τέ­ρα 2 Σεπτεμ­βρί­ου 2019 έως και την Παρα­σκευή 8 Νοεμ­βρί­ου 2019, κατά τις ημέ­ρες Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή ώρες 8:00 έως 15:00 και Σάβ­βα­το, ώρες 9:00 έως 12:00 στη Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής (Θ. Δηλι­γιάν­νη 24–26, 5ος όρο­φος) με την προ­σκό­μι­ση πέραν των ειδι­κό­τε­ρων ανά περί­πτω­ση ενδια­φε­ρο­μέ­νου εγγράφων/δικαιολογητικών και φωτο­α­ντί­γρα­φο της άδειας κυκλο­φο­ρί­ας του οχή­μα­τος.

Οι ειδι­κές άδειες κυκλο­φο­ρί­ας στον μικρό δακτύ­λιο, που είχαν χορη­γη­θεί από τη Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής για τις περιό­δους 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018 και 2018–2019, παύ­ουν να ισχύ­ουν.

ΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ:

Σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του πρά­σι­νου δακτυ­λί­ου απα­γο­ρεύ­ε­ται η κυκλο­φο­ρία των φορ­τη­γών με μέγι­στο επι­τρε­πό­με­νο βάρος άνω των 2,2 τόνων και των λεω­φο­ρεί­ων, πρώ­της άδειας κυκλο­φο­ρί­ας στην Ελλά­δα πριν την 01-01-1996 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) και πριν την 01-01-1997 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020), εντός της ζώνης του μεγά­λου δακτυ­λί­ου.

Τα όρια του μεγά­λου δακτυ­λί­ου, καθο­ρί­ζο­νται από τις παρα­κά­τω οδούς και λεω­φό­ρους:

Παρα­λια­κή λεω­φό­ρος — Αλί­μου — Βου­λιαγ­μέ­νης — Ελ. Βενι­ζέ­λου — Περι­με­τρι­κή Υμητ­τού — Κατε­χά­κη — Μεσο­γεί­ων — Αγ. Παρα­σκευ­ής — Χαλαν­δρί­ου — Παπα­νι­κο­λή — (Κ. Παλαιο­λό­γου) — Καπο­δι­στρί­ου — Κύμης — Καστα­μο­νής — Χαλαν­δρί­ου — Ανα­γεν­νή­σε­ως — Εθνι­κή Οδός Αθη­νών-Λαμί­ας — Αθη­νών — Θηβών — Γρ. Λαμπρά­κη έως Κερα­τσί­νι.

Στην απα­γό­ρευ­ση αυτή δεν περι­λαμ­βά­νο­νται η Νέα Εθνι­κή Οδός Αθηνών−Λαμίας, η Λ. Κηφι­σού και η Λ. Αθη­νών, με εξαί­ρε­ση το τμή­μα της από τη δια­σταύ­ρω­σή της με τη Λ. Κηφι­σού έως την οδό Αχιλ­λέ­ως.

Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση της αστυ­νο­μί­ας, οι ημέ­ρες και ώρες ισχύ­ος όλων των περιο­ρι­στι­κών μέτρων, είναι οι εξής:

- Δευ­τέ­ρα έως Πέμ­πτη, ώρες 7:00 έως 20:00

- Παρα­σκευή, ώρες 7:00 έως 15:00.

Τα Σάβ­βα­τα, τις Κυρια­κές, τις επί­ση­μες αργί­ες, καθώς και τις ημέ­ρες που πραγ­μα­το­ποιεί­ται απερ­γία σε όλα τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, τα μέτρα δεν ισχύ­ουν.

Οι παρα­βά­τες των περιο­ρι­στι­κών αυτών μέτρων, τιμω­ρού­νται με πρό­στι­μο 100 ευρώ.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων