- Advertisement -

Δ. Αθηναίων : Διανέμει στα σχολεία 10.000 τετράδια με αντικαπνιστικό μήνυμα

Με στόχο να αναπτύξουν οι νέοι άνθρωποι από πολύ μικρή ηλικία αντιστάσεις στο τσιγάρο και όλα τα καπνικά προϊόντα, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο «George D. Behrakis» διανέμει αυτές τις ημέρες περίπου 10.000 τετράδια με αντικαπνιστικό μήνυμα στους μαθητές της πέμπτης και της έκτης τάξης όλων των Δημοτικών Σχολείων της Αθήνας

Με στό­χο να ανα­πτύ­ξουν οι νέοι άνθρω­ποι από πολύ μικρή ηλι­κία αντι­στά­σεις στο τσι­γά­ρο και όλα τα καπνι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ο Δήμος Αθη­ναί­ων σε συνερ­γα­σία με το Ερευ­νη­τι­κό Εργα­στή­ριο «George D. Behrakis» δια­νέ­μει αυτές τις ημέ­ρες περί­που 10.000 τετρά­δια με αντι­κα­πνι­στι­κό μήνυ­μα στους μαθη­τές της πέμ­πτης και της έκτης τάξης όλων των Δημο­τι­κών Σχο­λεί­ων της Αθήνας.

Τα τετρά­δια αυτά που η επι­μέ­λεια των μηνυ­μά­των τους αλλά και η εικο­νο­γρά­φη­ση τους έγι­νε από ειδι­κούς επι­στή­μο­νες δίνουν το μήνυ­μα στους μαθη­τές ότι γυρί­ζο­ντας την πλά­τη στο κάπνι­σμα και υιο­θε­τώ­ντας μια πιο υγιει­νή καθη­με­ρι­νό­τη­τα (με άθλη­ση, σωστή δια­τρο­φή κ.α.) βρί­σκο­νται στον δρό­μο για μια καλύ­τε­ρη ζωή.

«Μαθαί­νω να μην καπνί­ζω» είναι γραμ­μέ­νο στην πρώ­τη σελί­δα του τετρα­δί­ου και ανά­με­σα στα μηνύ­μα­τα που βλέ­πουν οι μαθη­τές είναι κι αυτό: «Αυτό το όμορ­φο τετρά­διο που θα ανοί­ξεις θα σε μάθει πώς, ποτέ σου να μην καπνί­σεις. Πώς να αγα­πάς τη ζωή, να γελάς συχνά, να πετάς από υγεία, χαρά και ομορφιά»

- Advertisement -

Το κέρ­δος από δρά­σεις όπως αυτή είναι διπλό καθώς εκτός από την καλ­λιέρ­γεια αντι­κα­πνι­στι­κής συνεί­δη­σης στα παι­διά, αυτά με τη σει­ρά τους μετα­φέ­ρουν στις οικο­γέ­νειες τους το μήνυ­μα για έναν κόσμο μακριά από το τσι­γά­ρο και τις ολέ­θριες συνέ­πειες του.

Μπακογιάννης: Η υγεία στην κουλτούρα της καθημερινότητας των παιδιών μας

Ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης συνα­ντή­θη­κε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα με τον πρό­ε­δρο της επι­τρο­πής εμπει­ρο­γνω­μό­νων για τον έλεγ­χο του καπνί­σμα­τος καθη­γη­τή Πανα­γιώ­τη Μπε­χρά­κη και συζή­τη­σαν εκτε­νώς τις δυνα­τό­τη­τες συνερ­γα­σί­ας με το Ερευ­νη­τι­κό Εργα­στή­ριο «George D. Behrakis» του οποί­ου πρω­το­βου­λία είναι και η δημιουρ­γία αυτών των τετραδίων.

Ο κ. Μπε­χρά­κης δήλω­σε για την συγκε­κρι­μέ­νη πρω­το­βου­λία: «Πρό­κει­ται για ένα χρη­στι­κό τετρά­διο-έργο τέχνης, που με την ομορ­φιά των εικό­νων και των λόγων του έχει αγα­πη­θεί από την σχο­λι­κή κοι­νό­τη­τα, για­τί με ευχά­ρι­στο τρό­πο και θετι­κά μηνύ­μα­τα, πεί­θει τον μαθη­τή να επι­λέ­ξει το μη κάπνι­σμα ως προ­τι­μό­τε­ρο τρό­πο ζωής. Το τετρά­διο αυτό, μαζί με τις άμε­σες εκπαι­δευ­τι­κές παρεμ­βά­σεις στους μαθη­τές, τα βιω­μα­τι­κά σεμι­νά­ρια και το βιβλίο «παι­δεία για ένα κόσμο χωρίς κάπνι­σμα» για την εκπαί­δευ­ση των εκπαι­δευ­τών, είναι τα κύρια επι­στη­μο­νι­κά μέσα, με τα οποία επι­χει­ρεί­ται την τελευ­ταία δεκα­ε­τία και τελι­κά κερ­δί­ζε­ται, η δύσκο­λη μάχη του SMOKEFREEGREECE. H ανα­τρο­πή έχει ήδη γίνει, τα παι­διά σήμε­ρα, όχι μόνο απο­στρέ­φο­νται το κάπνι­σμα, αλλά είναι αυτά που συμ­βου­λεύ­ουν τους γονείς τους να μην καπνί­ζουν, παίρ­νο­ντας έτσι στα χέρια τους την επί­λυ­ση ενός κοι­νω­νι­κού προ­βλή­μα­τος, που μέχρι πρό­τι­νος δύσκο­λα τολ­μού­σε να αγγί­ξει κανείς. Ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, ενώ­νει υπεύ­θυ­να τις δυνά­μεις του με τα παι­διά της Αθή­νας και δηλώ­νει έμπρα­κτα ότι η νέα γενιά έρχε­ται, το κάπνι­σμα φεύγει».

Από την πλευ­ρά του ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης τόνι­σε τα εξής «Καμία απα­γό­ρευ­ση και κανέ­νας νόμος δεν μπο­ρεί να πετύ­χει αυτό που μπο­ρούν να κάνουν η πρό­λη­ψη, η παι­δεία και η ενη­μέ­ρω­ση. Στό­χος μας είναι να φυτέ­ψου­με κι εμείς έναν σπό­ρο για τη δημιουρ­γία μίας κοι­νω­νί­ας με πολί­τες που συνει­δη­τά επι­λέ­γουν να μην καπνί­ζουν. Που η υγεία μπαί­νει στην κουλ­τού­ρα της καθη­με­ρι­νό­τη­τάς τους».

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων