- Διαφήμιση -

Απατεώνες έταζαν δάνεια με ευνοϊκούς όρους μέσω διαδικτύου

Μία σύλληψη στην Αθήνα

Σπεί­ρα αλλο­δα­πών εξα­πα­τού­σε πολί­τες μέσω Δια­δι­κτύ­ου με το πρό­σχη­μα της χορή­γη­σης δανεί­ων με ευνοϊ­κούς όρους, καθώς και της δυνα­τό­τη­τας πολ­λα­πλα­σια­σμού και παρα­χά­ρα­ξης χαρ­το­νο­μι­σμά­των. Η υπό­θε­ση εξι­χνιά­στη­κε από τη Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος (ΔΔΗΕ), ενώ συνε­λή­φθη άνδρας από το Καμε­ρούν, στο κέντρο της Αθή­νας. Τα υπό­λοι­πα μέλη της σπεί­ρας που ανα­ζη­τού­νται, δια­μέ­νουν στην Γαλλία.

Σύμ­φω­να με την ΔΔΗΕ, για την διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης προη­γή­θη­κε καταγ­γε­λία ιδιώ­τη, σύμ­φω­να με την οποία άγνω­στοι δρά­στες τον προ­σέγ­γι­σαν μέσω Δια­δι­κτύ­ου υπο­δυό­με­νοι στε­λέ­χη τρα­πε­ζι­κού ιδρύ­μα­τος με έδρα το εξω­τε­ρι­κό και του προ­σέ­φε­ραν δάνειο με ιδιαί­τε­ρα ευνοϊ­κούς όρους. Αφού τον έπει­σαν, ακο­λού­θη­σε συνά­ντη­ση όπου του τόνι­σαν ότι θα μπο­ρού­σε να έχει μεγα­λύ­τε­ρο κέρ­δος μέσω παρα­χά­ρα­ξης-παρα­γω­γής και πολ­λα­πλα­σια­σμού χαρ­το­νο­μι­σμά­των, με τη χρή­ση δήθεν ειδι­κών χημι­κών-χρω­στι­κών ουσιών σε χρω­μα­τι­σμέ­να χαρ­το­νο­μί­σμα­τα. Έτσι κατά­φε­ραν και του απέ­σπα­σαν 74.000 ευρώ τα οποία δήθεν θα αυξά­νο­νταν σε 148.000 ευρώ, ως απο­τέ­λε­σμα της διαδικασίας.

Στη συνέ­χεια, προ­γραμ­μα­τί­στη­κε νέα συνά­ντη­ση, προ­κει­μέ­νου το θύμα να κατα­βά­λει χρη­μα­τι­κό ποσό 150.000 ευρώ, ώστε μέσω της υπο­τι­θέ­με­νης δια­δι­κα­σί­ας πολ­λα­πλα­σια­σμού να παρα­λά­βει χρη­μα­τι­κό ποσό 300.000.

Σε οργα­νω­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, στο κέντρο της Αθή­νας, με τη συν­δρο­μή της Ομά­δας Πρό­λη­ψης και Κατα­στο­λής Εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας, συνε­λή­φθη ο αλλο­δα­πός την στιγ­μή που παρέ­λα­βε προ­ση­μειω­μέ­νο χρη­μα­τι­κό ποσό 3.450 ευρώ, το οποίο προ­ο­ρι­ζό­ταν δήθεν για την αγο­ρά των απα­ραί­τη­των χημι­κών-χρω­στι­κών ουσιών απο­χρω­μα­τι­σμού των χαρτονομισμάτων.

Από τις έρευ­νες που ακο­λού­θη­σαν συνο­λι­κά βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν 3.450 ευρώ, καθώς πλή­θος τεμα­χί­ων μαύ­ρου χαρ­τιού με δια­στά­σεις χαρ­το­νο­μι­σμά­των των 100 ευρώ.

Σε βάρος του συλ­λη­φθέ­ντος και τεσ­σά­ρων ακό­μα αλλο­δα­πών συνερ­γών του-φερό­με­νων μελών της οργά­νω­σης που ανα­ζη­τού­νται, σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, απά­τη και παρα­χά­ρα­ξη χαρτονομισμάτων.

Ο συλ­λη­φθείς οδη­γή­θη­κε στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών και η υπό­θε­ση παρα­πέμ­φθη­κε σε κύρια ανά­κρι­ση. Παράλ­λη­λα, συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες για τη συμ­με­το­χή του κυκλώ­μα­τος και σε άλλες παρό­μοιες πράξεις.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων