- Διαφήμιση -

Ανήλικη μαθήτρια και νεαρές γυναίκες στα δίχτυα κυκλώματος μαστρωπών

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τα μέλη του κυκλώματος υπόσχονταν προστασία και υποστήριξη στο ανήλικο κορίτσι, προκειμένου αυτό να συμφωνήσει να εκδίδεται.

Μια ανή­λι­κη μαθή­τρια λυκεί­ου, καθώς και νεα­ρές φοι­τή­τριες βρί­σκο­νται μετα­ξύ των ατό­μων που συνε­λή­φθη­σαν στο πλαί­σιο συντο­νι­σμέ­νης επι­χεί­ρη­σης της Ασφά­λειας Αττι­κής, για την εξάρ­θρω­ση κυκλώ­μα­τος που εξέ­δι­δε γυναί­κες μέσω διαδικτύου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, τα μέλη του κυκλώ­μα­τος φαί­νε­ται πως στρα­το­λο­γού­σαν αλλο­δα­πές γυναί­κες που αντι­με­τώ­πι­ζαν σοβα­ρά οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα, μετα­φέ­ρο­ντας τες στην Ελλά­δα, αλλά και Ελλη­νί­δες , τις οποί­ες ανά­γκα­ζαν να εγκα­τα­στα­θούν σε κατοι­κί­ες εντός Αθη­νών και να πραγ­μα­το­ποιούν ραντε­βού με «πελά­τες» που οι ίδιοι κανό­νι­ζαν για λογα­ρια­σμό τους,

Το κύκλω­μα εκμε­ταλ­λευό­ταν 45 γυναί­κες, 15 γυναί­κες ελλη­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας και 30 αλλο­δα­πές (από Αλβα­νία, Ρωσία και Ρουμανία).

Επι­κε­φα­λής του ήταν ένας Έλλη­νας, ο οποί­ος επέ­λε­γε να προ­σεγ­γί­ζει σε καφε­τέ­ριες, μπαρ και νυχτε­ρι­νά κέντρα, οικο­νο­μι­κά ή κοι­νω­νι­κά ευά­λω­τες γυναί­κες. Κάποιες εξ αυτών συμ­με­τεί­χαν στο κύκλω­μα για οικο­νο­μι­κούς λόγους, ενώ κάποιες άλλες πίστευαν πως θα ακο­λου­θή­σουν καριέ­ρα μοντέλου.

Τα μέλη της σπεί­ρας προ­κει­μέ­νου να πεί­σουν τις γυναί­κες τους υπό­σχο­νταν νόμι­μη εργα­σία και ψευ­δείς δια­βε­βαιώ­σεις για τη δυνα­τό­τη­τα απα­σχό­λη­σης τους απο­κλει­στι­κά ως συνο­δών, χωρίς την πραγ­μα­το­ποί­η­ση σεξουα­λι­κών επα­φών. Αίσθη­ση προ­κα­λεί το γεγο­νός ότι τα μέλη του κυκλώ­μα­τος υπό­σχο­νταν προ­στα­σία και υπο­στή­ρι­ξη στο ανή­λι­κο κορί­τσι, προ­κει­μέ­νου αυτό να συμ­φω­νή­σει να εκδίδεται.

Τα ραντε­βού δίνο­νταν μέσω δια­δι­κτύ­ου ένα­ντι 130 ευρώ. Στη συνέ­χεια οι γυναί­κες μετα­φέ­ρο­νταν σε ξενο­δο­χεία και οικί­ες ανά την Αττική.
Το κύκλω­μα, το οποίο λει­τουρ­γού­σε ακό­μα και γρα­φείο «ερω­τι­κών ραντε­βού», δρού­σε τα τρία τελευ­ταία χρό­νια και ο μέσος όρος των ραντε­βού ήταν 30 την ημέ­ρα. Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των εσό­δων, παρα­κρα­τού­νταν από τα μέλη της οργά­νω­σης και δια­μοι­ρά­ζο­νταν, ανα­λό­γως με τον ρόλο του καθε­νός.   Στο πλαί­σιο της έρευ­νας βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν 4.390 ευρώ, επτά αυτο­κί­νη­τα, ως μέσα μετα­φο­ράς των γυναι­κών στα ραντε­βού και πλή­θος ιδιό­χει­ρων σημειω­μά­των. Δια­πι­στώ­θη­κε επί­σης ότι οι επαγ­γελ­μα­τι­κές φωτο­γρα­φί­σεις γίνο­νταν σε βίλα στη Γλυφάδα.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων