- Διαφήμιση -

Άγιος Παντελεήμονας: Πώς το “Χαμόγελο του Παιδιού” έσωσε τα παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Χρειάστηκαν σχεδόν δύο μήνες

Με ανα­κοί­νω­σή του, το «Χαμό­γε­λο του Παι­διού» ενη­με­ρώ­νει για το χρο­νι­κό των ενερ­γειών που χρειά­στη­καν για «σχε­δόν δύο μήνες» προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρυν­θούν τελι­κά από το κακο­ποι­η­τι­κό τους περι­βάλ­λον τρία παι­διά στην περιο­χή του Αγ. Παντε­λε­ή­μο­να, στο κέντρο της Αθή­νας. Μάλι­στα, η μητέ­ρα και ο σύντρο­φός της συνε­λή­φθη­σαν από την αστυνομία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων