- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

ΤΩΡΑ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

Δείτε που υπάρχουν προβλήματα - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα ηλε­κτρο­δό­τη­σης, λόγω της κακο­και­ρί­ας που πλήτ­τει τη χώρα, παρα­τη­ρού­νται σε πολ­λές περιο­χές της Αττικής.

Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­βλη­μα αντι­με­τω­πί­ζουν Ραφή­να, Μάτι, Ν. Βου­τζάς και Παλ­λή­νη, ενώ τέσ­σε­ρις γραμ­μές ηλε­κτρο­δό­τη­σης έχουν τεθεί εκτός λει­τουρ­γί­ας στην Αττι­κή αφή­νο­ντας δίχως ρεύ­μα Κερα­τέα, Ανθού­σα, Πόρ­το Ράφτη, Σαρω­νί­δα και Κακιά Θάλασσα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανα­κοί­νω­σε ότι συνερ­γεία του εργά­ζο­νται για την απο­κα­τά­στα­ση της βλά­βης που ανα­μέ­νε­ται να γίνει εντός της ημέρας.

Σημειώ­νε­ται ότι τα προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση ξεκί­νη­σαν από τη νύχτα, όταν λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα, στο σκο­τά­δι βυθί­στη­καν περιο­χές όπως η Παλ­λή­νη και τα Γλυ­κά Νερά.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων