- Διαφήμιση -

Τριπλή παρέμβαση στην πλατεία Αγίου Μελετίου στα Σεπόλια από τον δήμο Αθηναίων

Δείτε τις φωτογραφίες

Συντο­νι­σμέ­νη παρέμ­βα­ση του Δήμου Αθη­ναί­ων σε τρεις κατευ­θύν­σεις (καθα­ριό­τη­τα, πρά­σι­νο, φωτι­σμός) έγι­νε σήμε­ρα στην πλα­τεία Αγί­ου Μελε­τί­ου στα Σεπό­λια, ένα πολυ­σύ­χνα­στο σημείο για κατοί­κους αλλά και επι­σκέ­πτες της περιοχής.

Τα συνερ­γεία των Διευ­θύν­σε­ων Καθα­ριό­τη­τας και Ανα­κύ­κλω­σης, Πρα­σί­νου και Ηλε­κτρο­λο­γι­κού εργά­στη­καν από το πρωί πυρε­τω­δώς προ­κει­μέ­νου να παρα­δώ­σουν στους δημό­τες του 4ου Δια­με­ρί­σμα­τος μια πλα­τεία ανα­μορ­φω­μέ­νη, πεντα­κά­θα­ρη, πιο φιλι­κή και πιο ασφαλή.

Τα ψηλά δέντρα της πλα­τεί­ας κλα­δεύ­τη­καν, το γρα­σί­δι κου­ρεύ­τη­κε, οι θάμνοι και τα φυτά καλ­λω­πί­στη­καν και γενι­κό­τε­ρα το σύνο­λο του πρα­σί­νου που είναι τόσο πολύ­τι­μο για όλους, φρο­ντί­στη­κε με ιδιαί­τε­ρο τρόπο.

Τα σπα­σμέ­να παγκά­κια αντι­κα­τα­στά­θη­καν ενώ κάποια άλλα επι­διορ­θώ­θη­καν και βάφτη­καν όπως και τα καλα­θά­κια απορ­ριμ­μά­των αλλά και τα παρ­τέ­ρια ολό­κλη­ρης της πλατείας.

Η Διεύ­θυν­ση Ηλε­κτρο­λο­γι­κού απο­κα­τέ­στη­σε τον φωτι­σμό της πλα­τεί­ας αλλά­ζο­ντας τους λαμ­πτή­ρες στις κολώ­νες και επι­διορ­θώ­νο­ντας ζημιές στους κεντρι­κούς πίνα­κες ηλε­κτρι­σμού με απο­τέ­λε­σμα η περιο­χή να είναι πλέ­ον περισ­σό­τε­ρο φωτι­σμέ­νη και πιο ασφα­λής για μικρούς και μεγαλύτερους.

Οι άνθρω­ποι του οδο­κα­θα­ρι­σμού σκού­πι­σαν την πλα­τεία και αφαί­ρε­σαν αντι­κεί­με­να που απο­τε­λού­σαν εστία κιν­δύ­νου για επι­σκέ­πτες και περα­στι­κούς. Στη συνέ­χεια ολό­κλη­ρη η πλα­τεία Αγί­ου Μελε­τί­ου πλύ­θη­κε από δύο πλυ­στι­κά οχή­μα­τα με ειδι­κά καθα­ρι­στι­κά — απο­λυ­μα­ντι­κά για να παρα­δο­θεί στους κατοί­κους της περιο­χής καθα­ρή, περι­ποι­η­μέ­νη και τακτοποιημένη.

Ήταν η τρί­τη φορά μέσα σε αυτή την εβδο­μά­δα που ο Δήμος Αθη­ναί­ων οργά­νω­σε συντο­νι­σμέ­νες δρά­σεις σε στο­χευ­μέ­να σημεία της πόλης που απο­τε­λούν χώρους ανα­ψυ­χής για χιλιά­δες Αθη­ναί­ους πέρα από την καθη­με­ρι­νή φρο­ντί­δα και στις 129 γει­το­νιές της Αθήνας.

«Πλα­τεί­ες Αγί­ας Παρα­σκευ­ής στα Κάτω Πατή­σια, Ραυ­το­πού­λου στον Νέο Κόσμο, Αγί­ου Μελε­τί­ου στα Σεπό­λια. Οι μεγά­λες παρεμ­βά­σεις καθα­ριό­τη­τας και φρο­ντί­δας στις γει­το­νιές της πόλης είναι πλέ­ον μέρος των καθη­με­ρι­νών δρά­σε­ων των υπη­ρε­σιών του Δήμου. Είναι η στρα­τη­γι­κή μας να βρι­σκό­μα­στε παντού και να αλλά­ζου­με την εικό­να της Αθή­νας» δήλω­σε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων