- Διαφήμιση -

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κολωνού

Τα έσοδα από τις παραστάσεις και τις συναυλίες στους πυρόπληκτους

Ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας Δήμου Αθη­ναί­ων (ΟΠΑΝΔΑ) αντι­με­τω­πί­ζο­ντας με ευαι­σθη­σία τις δυσμε­νείς συν­θή­κες που δημιούρ­γη­σαν οι ανε­ξέ­λεγ­κτες πυρ­κα­γιές στη χώρα μας, θα δια­θέ­σει τα έσο­δα του Φεστι­βάλ Κολω­νού για την αντι­με­τώ­πι­ση των συνε­πειών των πυρκαγιών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων